Tarie­ven 2023

Behan­de­ling Prijs
Con­sult € 28,00
Onder­zoek (klein) € 42,00
Onder­zoek (mid­del) € 52,00
Onder­zoek (groot) € 67,00
Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen incl, 1e onder­zoek en na-con­tro­le t/m 16 jaar € 195,00
Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen incl. 1e onder­zoek en na-con­tro­le volwassenen € 220,00
Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen (opnieuw aanmeten) € 167,00
Cor­rec­tie zolen € 25 — € 37,50
Repa­ra­tie zolen (nieu­we afdekjes ) € 30,00
Ort­he­se / teen­stuk­je klein € 18,00
Ort­he­se / teen­stuk­je groot € 29,50
Voet­be­han­de­ling (Dia­be­tes / Reuma) € 36,00
1e plaat­sing nagel­beu­gel / ortho­nyxie incl. beugel € 44,00
Nabe­han­de­ling nagel­beu­gel / orthonyxie € 28,00
Ver­zuim­de afspraak zon­der afmelden € 22,00

De boven­ge­noem­de bedra­gen zijn inclu­sief BTW.
Prij­zen zijn onder voor­be­houd van wij­zin­gen van de inkoopprijzen.

Podo­the­ra­pie valt onder uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Kijk op onze site onder het kop­je ver­goe­din­gen wat u ver­goed krijgt.

Betalingsvoorwaarden