Val­pre­ven­tie, hup in de benen!

Deze week staat in het teken van val­pre­ven­tie. Het aan­tal valon­ge­val­len onder oude­ren is nog altijd hoog en neemt zelfs toe. Uit onder­zoek blijkt dat 86% van alle onge­val­len in en om huis onder 65-plus­sers een valon­ge­val betreft. En dat ter­wijl veel valon­ge­val­len voor­ko­men kun­nen worden.

De podo­the­ra­peut kan u ook adviseren.

Val­pre­ven­tie is een samen­spel van meer­de­re dis­ci­pli­nes en maat­re­ge­len. Een spel om bewust­wor­ding te cre­ë­ren en ken­nis bij de deel­ne­mers te ver­gro­ten is een goe­de stap. Daar­naast kan elke zorg­ver­le­ner van­uit zijn eigen vak­ge­bied een bij­dra­ge leve­ren. De podo­the­ra­peut kan een stand- en loop­ana­ly­se doen. Er wordt dan geke­ken naar beweeg­lijk­heid, druk­ver­de­ling en stand van de voe­ten, maar ook naar lichaams­hou­ding en manier van lopen. Als het nodig is dan geeft de podo­the­ra­peut advies over schoe­nen of onder­steu­ning door bij­voor­beeld het aan­me­ten van een hulp­mid­del, zoals podo­the­ra­peu­ti­sche zolen.