Eer­ste bezoek

Podo­the­ra­pie is direct toe­gan­ke­lijk, wat bete­kent dat u geen ver­wij­zing van de huis­arts of spe­ci­a­list nodig heeft. Mocht tij­dens de behan­de­ling blij­ken dat over­leg met de arts toch nodig is, dan zul­len wij dit met u bespreken.

Wat neemt u mee bij de eer­ste afspraak?

  • Een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs ( Pas­poort, ID-kaart, rijbewijs)
  • Schoe­nen die u veel draagt, dage­lijk­se schoe­nen, werkschoenen
  • Sport­schoe­nen, indien van toepassing

Gaat het om een ver­volg­on­der­zoek, dan brengt u uw hui­di­ge zolen of orthese(n) mee.

Bent u verhinderd?
In dat geval vra­gen wij u om dit mini­maal 24 uur voor de afspraak aan ons door te geven.

Bent u verhinderd?

In dat geval vra­gen wij u om dit mini­maal 24 uur voor de afspraak aan ons door te geven.

Kuppens Fotografie 5972

Een afspraak kan zowel
tele­fo­nisch als aan de balie op de loca­tie Breu­kel­s­plein wor­den gemaakt.