Ver­ze­ke­rin­gen dia­be­ti­sche voetzorg

Voet­zorg voor men­sen met Dia­be­tes Mellitus
Wat u moet weten.

Heeft u dia­be­tes mel­li­tus (DM) en een ver­hoogd risi­co op een wond? Dan zijn er sinds 2015 een aan­tal nieu­we pro­ce­du­res in wer­king getre­den, waar­over wij u in deze brief graag informeren.

Zorg­pro­fie­len
Per 1 janu­a­ri 2015 vindt ver­goe­ding van dia­be­ti­sche voet­zorg plaats op basis van zorg­pro­fie­len. Een zorg­pro­fiel is een soort ‘zorg­zwaar­te pak­ket’ wat gere­la­teerd is aan de risico’s die u loopt op het krij­gen van won­den door slech­te gene­zing en het risi­co op amputatie.

De podo­the­ra­peut ver­vult een coör­di­ne­ren­de rol in de voe­ten­ge­zond­heids­zorg en stelt een indi­vi­du­eel behan­del­plan op. Hier­door bent u ver­ze­kerd van effi­ci­ën­te, doel­ma­ti­ge voet­zorg op maat, waar­bij zowel de oor­za­ken van risi­co­fac­to­ren op het krij­gen van een wond wor­den weg­ge­no­men als het aan­tal beno­dig­de voet­be­han­de­lin­gen wordt bepaald.

Wat bete­kent dit voor u?
U heeft dia­be­tes mel­li­tus en door uw huis­arts, prak­tijk­on­der­steu­ner of podo­the­ra­peut is gecon­sta­teerd dat u een laag, mid­del­ma­tig of hoog risi­co heeft op een wond (de zgn. SIMS clas­si­fi­ca­tie). Op dat moment is het belang­rijk om een zorg­pro­fiel toe­ge­we­zen te krij­gen en u een bezoek brengt aan de podo­the­ra­peut. De podo­the­ra­peut zal naar aan­lei­ding van een uit­ge­breid, vol­gens pro­to­col vast­ge­steld, onder­zoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepa­len en stelt daar­na een per­soon­lijk behan­del­plan voor u op. De podo­the­ra­peut stemt dit plan af met de huis­arts en scha­kelt wan­neer nood­za­ke­lijk een pedi­cu­re in. Daar­naast houdt de podo­the­ra­peut uw medisch dos­sier betreft dia­be­ti­sche voet­zorg bij.

Kos­ten en vergoedingen
Uw per­soon­lij­ke zorg­pro­fiel is een ver­eis­te om in aan­mer­king te komen voor ver­goe­ding van uw dia­be­ti­sche voet­zorg. Deze ver­goe­ding voor spe­ci­a­lis­ti­sche voet­zorg zal van­af zorg­pro­fiel 2 wor­den bekos­tigd uit de basis­ver­ze­ke­ring*. Er is dan spra­ke van een SIM 1 met een medi­sche nood­zaak. Let op: alleen medisch nood­za­ke­lij­ke voet­zorg wordt van­uit de basis­ver­ze­ke­ring ver­goed. Wan­neer het per­soon­lij­ke, cos­me­ti­sche voet­zorg betreft (bij­voor­beeld het insme­ren van uw voe­ten, het knip­pen van gezon­de nagels etc. ) ont­vangt u hier­voor een fac­tuur. U dient hier­over altijd voor­af te wor­den ingelicht.

podotherapie
instrumenten
Diabetes-2
voet

Wan­neer de zorg recht­streeks door de podo­the­ra­peut bij de zorg­ver­ze­ke­raar of de zorg­groep wordt gede­cla­reerd ont­vangt uw podo­the­ra­peut, afhan­ke­lijk van het vast­ge­stel­de zorg­pro­fiel, een vas­te ver­goe­ding voor iede­re pati­ënt die bij hem/haar bekend is. Dit is onge­acht het aan­tal behan­de­lin­gen omdat som­mi­ge pati­ën­ten meer zorg nodig heb­ben dan ander pati­ën­ten om het­zelf­de doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podo­the­ra­peut ont­vangt, betaalt deze ver­vol­gens de kos­ten die bv. de pedi­cu­re heeft gemaakt in uw behan­del­tra­ject. U ont­vangt zelf geen fac­tuur. Op dia­be­ti­sche voet­zorg die wordt ver­goed uit de basis­ver­ze­ke­ring is het eigen risi­co niet van toepassing.

Let op!
Staat u onder behan­de­ling van een pedi­cu­re en is er geen per­soon­lijk behan­del­plan en een zorg­pro­fiel vast­ge­steld door de podo­the­ra­peut? Dan zal uw behan­de­ling niet wor­den ver­goed uit de basisverzekering.

Ove­ri­ge voet­zorg en aan­vul­len­de verzekering. 
Voor de ove­ri­ge voet­zorg die niet onder basis­ver­ze­ke­ring valt, ont­vangt u een ver­goe­ding van uw zorg­ver­ze­ke­raar. De hoog­te van deze ver­goe­ding is afhan­ke­lijk van uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring en ver­schilt per ver­ze­ke­raar. Dit is bij­voor­beeld van toe­pas­sing op de leve­ring van podo­the­ra­peu­ti­sche zolen. Het eigen risi­co is hier­op niet van toepassing.