Dia­be­tes & podotherapie

1 op de 4 dia­be­tes pati­ën­ten krij­gen voetproblemen

Men­sen met dia­be­tes heb­ben een gro­te­re kans op pro­ble­men met de voe­ten en de huid dan men­sen zon­der dia­be­tes. Uit weten­schap­pe­lijk onder­zoek is geble­ken dat één op de 4 pati­ën­ten met dia­be­tes vroeg of laat voet­pro­ble­men krijgen.

Waar­door ont­staan voetproblemen?

Neu­ro­pa­thie
Dit bete­kent een bescha­di­ging van de zenu­wen. Bescha­di­ging van de opper­vlak­ki­ge zenu­wen zorgt ervoor dat u min­der tot geen pijn voelt. Hier­door kun­nen mak­ke­lijk wond­jes ont­staan die moei­lijk genezen.

Slech­te doorbloeding
Pati­ën­ten met dia­be­tes heb­ben een gro­te­re kans op een ver­slech­ter­de door­bloe­ding naar de voe­ten. Wan­neer er dan een wond­je op de voet ont­staat zal dit slech­ter gene­zen omdat er geen opti­ma­le bloed- en zuur­stof­toe­voer kan plaatsvinden.

Infec­tie
Pati­ën­ten met dia­be­tes kun­nen vat­baar­der zijn voor infec­ties. Een voor­beeld hier­van is bv. een schim­mel­na­gel. In de volks­mond ook wel een kalkna­gel genoemd.

 

instrumenten
Diabetes-2
voet

Wat kunt u zelf doen om voet­pro­ble­men te voorkomen?

Alge­meen

 • Streef naar een opti­ma­le bloed­sui­ker­spie­gel waar­door de kans op pro­ble­men ver­kleind wordt.
 • Loop nooit op blo­te voeten.
 • Con­to­leer altijd uw schoe­nen op aan­we­zig­heid van steen­tjes en ande­re scher­pe voor­wer­pen voor­dat u deze aandoet.
 • Laat uw voe­ten onge­veer 1x per half jaar scree­nen door uw podotherapeut.
 • Nut­tig niet teveel alco­hol. Alco­hol kan de neu­ro­pa­thie (zenuw­be­scha­di­ging) doen toe­ne­men, wel­ke door de DM al aan­ge­tast kan zijn.
 • Stop met roken! Roken kan de bloeds­om­loop nade­lig beïn­vloe­den wat toch al een com­pli­ca­tie voor men­sen met DM kan zijn.

Huid en nagelverzorging

 • Con­tro­leer dage­lijks uw voe­ten en ver­geet niet de onder­zij­de en tus­sen de tenen te controleren.
 • Maak uw voe­ten na het was­sen goed droog, ook tus­sen de tenen.
 • Knip uw nagels recht en niet te kort, voor­kom scher­pe hoekjes.
 • Laat uw eelt en lik­doorns ver­wij­de­ren door een pedi­cu­re met dia­be­tes aantekening.

Schoei­sel

 • Koop schoe­nen zon­der stik­na­den ter hoog­te van de voor­voet. Leer rekt met de voet mee maar stik­na­den niet.
 • U schoe­nen moe­ten onge­veer een hal­ve cen­ti­me­ter lan­ger zijn dan uw lang­ste teen, zo hebt u de ruim­te om goed te kun­nen afwikkelen.

 

Wat te doen bij even­tu­e­le wondjes?

Laat wond­jes die niet bin­nen 3 tot 5 dagen dicht zijn, con­tro­le­ren door uw huis­arts of podo­the­ra­peut. Wan­neer het wond­je ont­sto­ken is raad­pleeg dan zo snel moge­lijk uw huis­arts. Een ont­ste­king her­kent u aan het rood, warm en pijn­lijk zijn van de voet.

Neem bij twij­fel altijd con­tact op met uw huis­arts of met ons.

Tel: 0411–641044