Gebruik ort­he­se

Hoe werkt de ort­he­se het beste?

De ort­he­se werkt het bes­te bij het dra­gen van dich­te schoe­nen, mits daar vol­doen­de ruim­te in is.

De ort­he­se indien moge­lijk met twee han­den aan­bren­gen en ver­wij­de­ren. (nooit trek­ken!). Neem onge­veer een week om te wen­nen aan de ort­he­se. Bouw het gebruik indien nodig rus­tig op. Als de ort­he­se pijn doet of druk­plek­ken ver­oor­zaakt neem dan con­tact met ons op.

Mocht er een bescha­di­ging of scheur in de ort­he­se komen neem dan con­tact met ons op. In veel geval­len kan dit gere­pa­reerd worden.

Hoe bewaar ik mijn orthese?

Bewaar de ort­he­se ’s nachts in een pot­je waar­in een laag­je talk­poe­der zit. Het talk­poe­der komt zowel het draag­com­fort aan de voet, als de levens­duur van de ort­he­se ten goede!

De ort­he­se kan met gewo­ne hand­zeep gewas­sen wor­den, droog deze met een hand­doek af. De ort­he­se nooit op een kachel of ande­re hit­te­bron leggen.

Bij vra­gen mag u ons altijd bel­len op tele­foon­num­mer 0411–641044

orthese