Tape

Taping

Bij­voor­beeld bij een fas­cii­tis plan­ta­ris klach­ten of hiel­spoor kie­zen we voor tape.

Dit is een ontsteking/overbelasting van een pees­plaat aan de onder­zij­de van de voet­zool. Het wordt geken­merkt door pijn onder het hiel­been en/of onder de voet­zool. Fas­cii­tis plan­ta­ris is een overbelastingsletsel.

Veel­vul­di­ge (over)belasting van de fas­cia kan lei­den tot micro­scheur­tjes wat even­tu­eel kan lei­den tot ont­ste­king en bescha­di­ging van het bind­weef­sel in de peesplaat.

Als de aan­doe­ning lang­du­rig bestaat treedt er vaak een ver­kal­king ter hoog­te van de aan­hech­ting van de fas­cie aan het hiel­been op, dit noemt men een hiel­spoor. Deze is ech­ter niet de oor­zaak van de pijn, maar een gevolg van de ontstekings‑,overbelastings processen.

De klach­ten gaan over met een natuur­lijk beloop van onge­veer 1 à 2 jaar.
Er wor­den veel behan­del­me­tho­den gead­vi­seerd.  Voor geen enke­le behan­de­ling is een sterk bewijs van effec­ti­vi­teit gevonden.

 

Wel zijn er enke­le tips die vaak een rede­lijk tot goed resul­taat opleveren.

  • Lokaal koe­len met ijs
  • Ont­ste­kings­rem­mers met pijnstillers
  • Rust
  • Ver­min­de­ring van de belas­ting op de fascie
  • Taping
  • Podo­the­ra­peu­ti­sche zolen met een goe­de steun in de voet­hol­te en dem­ping onder de hiel.

Prak­tijk­voor­beeld:

Deze pati­ënt heeft pijn­klach­ten t.g.v fas­cii­tis plan­ta­ris. Tij­dens het onder­zoek is geble­ken dat pat­ënt veel pijn heeft tij­dens het belas­ten in het dage­lijks leven.

Wij kie­zen dan voor het direct aan­pak­ken van de klacht door de pati­ënt een taping te geven in afwach­ting van de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen. De the­ra­pie is bedoeld om het her­stel te ver­snel­len en de pijn te verminderen.[/

tape voet