Gebruik zolen

Zorg voor een zo vlak moge­lij­ke bodem in de schoenen

Haal indien moge­lijk de bestaan­de bin­nen­zool van de schoe­nen eruit en leg de zolen ervoor in plaats. Bouw het gebruik van de zolen rus­tig op en for­ceer niks. In het begin kan het zijn dat u wat spier­pijn in de voe­ten, benen of rug krijgt. Na 2 weken moet het ech­ter moge­lijk zijn een hele dag op de zolen te lopen. Als dit niet lukt, neem dan con­tact met ons op.
Voor­dat u de zolen bij het spor­ten gaat gebrui­ken moet u er eerst goed aan gewent zijn in het dage­lijk­se leven. (Dit altijd in over­leg met behan­de­lend therapeut).
Neem uw zolen mee als u nieu­we schoe­nen gaat kopen. Op deze manier kunt u voe­len of de schoe­nen in com­bi­na­tie met de zolen goed pas­sen. Wan­neer u de zolen draagt in een ste­vi­ge schoen, zal de wer­king van de zolen bevor­derd worden.

Gebruiks­aan­wij­zing

Het bes­te onder­houd voor uw zolen

Haal bij voor­keur de zolen iede­re avond uit uw schoe­nen om deze te laten luch­ten. Wan­neer de zolen nat gewor­den zijn door trans­pi­ra­tie of regen, leg ze dan nooit op een ver­war­ming of kachel, maar laat ze rus­tig drogen.
Zolen met een leren afdek­laag kunt u met een voch­ti­ge doek afne­men en deze kun­nen voor onder­houd aan de boven­zij­de inge­smeerd wor­den leder­vet of blan­ke schoen­poets. (maxi­maal 1x per 2 maanden).
Zolen met een kun­st­of afdek­laag  kunt u met water en zeep schoon­ma­ken. NIET in de wasmachine.

“Voor opti­ma­le wer­king van de zolen raden wij u aan om de zolen ieder jaar te laten con­tro­le­ren. Uit hygi­ë­nisch oog­punt is ver­van­gen na onge­veer 12 maan­den aan te raden.

Bij vra­gen mag u ons altijd bel­len op telefoonnummer
0411–641044

gebruik

“Voor opti­ma­le wer­king van de zolen raden wij u aan om de zolen ieder jaar te laten con­tro­le­ren. Uit hygi­ë­nisch oog­punt is ver­van­gen na onge­veer 12 maan­den aan te raden.”