Reu­ma­ti­sche voet

80 tot wel 96% van alle reu­ma­pa­ti­ën­ten heeft voetklachten.

Tij­di­ge inscha­ke­ling van een podo­the­ra­peut bij reu­ma­k­lach­ten kan in veel geval­len immo­bi­li­teit voor­ko­men en pijn­klach­ten redu­ce­ren. Onder­zoek toont aan dat 80 tot wel 96% van alle reu­ma­pa­ti­ën­ten voet­klach­ten heeft. Vol­le­di­ge gene­zing van uw voet­klach­ten is niet moge­lijk. Een aan­zien­lij­ke ver­min­de­ring van de klach­ten ech­ter wel, ook als u al (ern­sti­ge) klach­ten heeft.

Reu­ma­ti­sche aandoening

Als bij u een reu­ma­ti­sche aan­doe­ning is gecon­sta­teerd, kunt u pre­ven­tief uw voe­ten door een podo­the­ra­peut laten onder­zoe­ken. Een podo­the­ra­peut behan­delt klach­ten die voort­ko­men uit het afwij­kend func­ti­o­ne­ren van de benen en/of voe­ten. Hij/zij kan door mid­del van instruc­tie en behan­de­ling ern­sti­ge klach­ten in een later sta­di­um van de ziek­te voorkomen.

Een podo­the­ra­peut zal aller­eerst uw voet‑, en knie­stand onder­zoe­ken en de bewe­gings­mo­ge­lijk­he­den van de gewrich­ten en het loop­pa­troon beoor­de­len. Na ana­ly­se van deze gege­vens kijkt hij/zij of en wel­ke ver­be­te­ring moge­lijk is. Dit kan zijn door bij­voor­beeld een zool­the­ra­pie, een teen­stuk­je of oefeningen.

Naast de ver­be­te­rin­gen op het gebied van loop­pa­troon en/of druk­ver­de­ling is het ook moge­lijk com­fort te geven. Ver­der is een goe­de voor­lich­ting belang­rijk. Wel­ke schoe­nen zijn geschikt voor wel­ke voe­ten en voor wel­ke situatie?

Wan­neer dui­de­lijk is wat uw wen­sen zijn, kan geke­ken wor­den naar de moge­lijk­he­den om hier­aan te vol­doen en wordt, in over­leg met u, een behan­del­tra­ject opgesteld.

reumavoet

Pijn­ver­min­de­ring kan wor­den bereikt door een bete­re druk­ver­de­ling of door gebruik van zach­te materialen.

Als gevolg van de reu­ma kun­nen nagels en huid ver­an­de­ren waar­door het ver­zor­gen las­tig is en er een risi­co op het ont­staan van wond­jes bestaat. Ver­wij­der daar­om niet zelf uw eelt, lik­doorns en/of nagels. Gebruik als u lik­doorns heeft geen lik­doorn­pleis­ter. Deze pleis­ters bevat­ten een hoge con­cen­tra­tie ver­we­king­mid­del en tas­ten ook uw gezon­de huid aan. Ver­stan­di­ger is het uw eelt, nagels en lik­doorns door een medisch pedi­cu­re of een pedi­cu­re met reu­ma aan­te­ke­ning te laten ver­zor­gen en wond­jes direct te laten behan­de­len door uw arts of podotherapeut.

Heeft u voetklachten?

Blijf er dan niet mee door­lo­pen. Kaart het aan bij uw huis­arts of reu­ma­to­loog zodat hij/zij u kan ver­wij­zen naar een podo­the­ra­peut voor een onder­zoek en advies over even­tu­e­le podo­the­ra­peu­ti­sche hulpmiddelen.