De kin­der­voet

Baby- en kin­der­voe­ten zijn kwetsbaar

Zij vor­men let­ter­lijk de basis voor de toe­komst van jouw kind­je. In de mees­te geval­len gaat alles goed en zul­len de wan­ke­le eer­ste stap­jes van een baby wor­den gevolgd door die van een druk dren­te­len­de peu­ter en kleu­ter. Een­maal op de basis­school ont­wik­ke­len de kleu­ters zich door­gaans tot leer­lin­gen die ‘ste­vig’ op hun benen staan. Maar soms gaat er iets mis. En dan is het zaak tij­dig een spe­ci­a­list in te scha­ke­len. De podo­the­ra­peut is dé voet­spe­ci­a­list bij uitstek.

Ont­wik­ke­ling van de voeten

Als je kind­je een­maal is gebo­ren, is het zaak ook de ont­wik­ke­ling van de voe­ten en de been­tjes goed in de gaten te hou­den. De mees­te ouders weten niet hoe de klei­ne onder­da­nen van hun kind­je zich horen te ontwikkelen.

Bij de geboor­te van je kind zijn niet alle botstruc­tu­ren in de voet vol­le­dig ont­wik­keld, die bestaan voor een groot deel nog uit kraak­been. Daar­om zijn baby­voetjes ook zo zacht en buig­zaam. De voetjes heb­ben vaak een plat­te vorm. Dat komt door­dat er onder de hele voet nog een dik vet­kus­sen zit. Dat vet­kus­sen ver­dwijnt in de loop van de eer­ste levens­ja­ren en pas dan wordt lang­zaam de voet­boog zichtbaar.

Baby’s trap­pe­len en spe­len graag met hun voe­ten. Ter­wijl ze dat doen, ont­wik­ke­len de spie­ren zich en wor­den de voe­ten en been­tjes voor­be­reid op het lopen en op het dra­gen van gewicht. Zo rond het eer­ste levens­jaar pro­beert een kind te staan en te lopen. Als jouw kind­je heel vroeg is, komen die eer­ste stap­jes zo rond de tien maan­den. Bij ande­re kind­jes kan het duren tot hij of zij ander­half jaar oud is. Die peri­o­de is onder meer afhan­ke­lijk van de ont­wik­ke­ling van de voet. Zodra de voet in staat is om het eigen lichaams­ge­wicht te dra­gen, gaat een kind uit zich­zelf staan en lopen.

Wan­neer een kind de voe­ten belast, wordt een gelei­de­lij­ke ver­an­de­ring in de stand van de voe­ten en de benen zicht­baar. Kin­de­ren die net gaan staan, doen dit gewoon­lijk met plat­voe­ten en O‑benen, op die manier heb­ben ze meer con­tro­le over dat onze­ke­re voortbewegen.

Als ze onge­veer twee tot drie jaar oud zijn, heb­ben peu­ters nog steeds plat­voetjes maar ver­an­dert de stand van het been naar een X‑stand. Rond die­zelf­de tijd ver­dwijnt ook het zoge­naam­de “baby­vet”. De benen blij­ven een paar jaar in die X‑stand staan. Pas tus­sen het vijf­de en het zeven­de levens­jaar, als de bot­ten in de voet vol­doen­de zijn uit­ge­hard, komen de voe­ten en de benen in een goe­de, rech­te positie.

Hoe kun je als ouder bij­dra­gen aan een goe­de ont­wik­ke­ling van de voet?

Juist omdat baby­voe­ten zo buig­zaam en dus ver­vorm­baar zijn, heb­ben ze veel bewe­gings­vrij­heid nodig. Wan­neer de eer­ste stap­jes bin­nens­huis plaats­vin­den, is het niet nodig om een kind schoe­nen te laten dra­gen. Juist lopen op blo­te voe­ten of op sok­jes helpt de voe­ten en de spie­ren nor­maal te groei­en en kracht te ont­wik­ke­len. Let wel goed op dat sok­jes niet te klein of te krap zijn, want dat kan nade­lig zijn voor de ontwikkeling.
Als er bui­tens­huis gestapt gaat wor­den, kun je het best kie­zen voor flexi­be­le schoen­tjes die gemaakt zijn van natuur­lij­ke mate­ri­a­len. Wan­neer je kind twee tot drie weken goed zelf­stan­dig kan lopen, kun­nen de eer­ste ech­te schoe­nen wor­den aangeschaft.

Wan­neer ga je naar de huisarts?

Tot een jaar of zes zijn de voe­ten en de benen nog vol­op in ont­wik­ke­ling. Een plat­voet, O‑benen, X‑benen, het komt over het alge­meen alle­maal weer goed. In een aan­tal geval­len doe je er ech­ter goed aan wel naar de huis­arts te gaan.

Bij­voor­beeld als je kind

  • regel­ma­tig strui­kelt of valt over zijn eigen voetjes
  • klaagt over ver­moeid­heid en/of niet lang kan lopen
  • niet graag loopt
  • pijn­klach­ten heeft met lopen en/of sporten
  • pijn­klach­ten aan enkels, knie­ën, benen of heupen
  • ook na het zes­de levens­jaar nog plat­voe­ten of X‑benen heeft (hoe­wel cor­rec­tie zelfs dan niet altijd nodig is)!

In over­leg met je huis­arts kun je een door­ver­wij­zen naar een podo­the­ra­peut vra­gen. (Bron: Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Podotherapeuten).

kindervoet
eerste-stapjes
kindervoet-huisarts