Schim­mel­in­fec­ties

Wat is zwemmerseczeem?

Als je een jeu­ken­de huid en/of uit­slag onder je voet of tus­sen je tenen hebt, zou je een huid­aan­doe­ning genaamd zwem­mers­ec­zeem kun­nen heb­ben. Zwem­mers­ec­zeem is een schim­mel­in­fec­tie die een schil­fe­ri­ge, jeu­ken­de uit­slag tus­sen de tenen ver­oor­zaakt. Het komt voor­al voor bij ado­les­cen­ten en vol­was­se­nen. Zwem­mers­ec­zeem wordt ver­oor­zaakt door een schim­mel die het bes­te groeit op een war­me, voch­ti­ge huid.

De teke­nen en symp­to­men van zwem­mers­ec­zeem zijn jeuk, bran­de­rig­heid, rood­heid en ste­ken op de voet­zo­len of tus­sen de tenen. De huid kan schil­fe­ren of ver­vel­len of er ont­staan blaas­jes of kloof­jes. Meest­al treft zwem­mers­ec­zeem de zolen van de voe­ten en de gebie­den tus­sen de tenen en het kan ook uit­brei­den naar de teen­na­gels. Zwem­mers­ec­zeem kan ook uit­brei­den naar de pal­men van je han­den, lie­zen, of onder­ar­men als je jouw voe­ten aan­raakt en ver­vol­gens een ander deel van je lichaam. Zwem­mers­ec­zeem beïn­vloedt niet alleen zwem­mers: ieder­een wiens voe­ten de nei­ging heb­ben om voch­tig of bezweet te zijn kan deze infec­tie krij­gen. De schim­mels die zwem­mers­ec­zeem ver­oor­za­ken gedij­en in war­me, voch­ti­ge omgevingen.

Kun je zwem­mers­ec­zeem voorkomen?

Zwem­mers­ec­zeem is besmet­te­lijk. Het wordt vaak ver­spreid in voch­ti­ge ruim­ten, zoals open­ba­re dou­ches of het zwem­bad. Om te voor­ko­men dat je voet­schim­mel krijgt, droog u uw voe­ten – en de ruim­tes tus­sen uw tenen – goed af na het dou­chen of zwem­men. Gebruik een scho­ne hand­doek. (Ver­mijd het delen van hand­doe­ken, omdat daar­mee de infec­tie zich kan ver­sprei­den.) Als je open­ba­re dou­ches gebruikt, zoals die in een kleed­ka­mer, is het dra­gen van slip­pers een goe­de manier om je voe­ten te beschermen.

Om je voe­ten zo droog moge­lijk te hou­den, is het aan te raden niet altijd dezelf­de schoe­nen of snea­kers te dra­gen en draag geen sok­ken die je voe­ten bezweet of voch­tig maken. Katoe­nen of wol­len sok­ken zijn het bes­te. In veel sport­win­kels kun je ook spe­ci­a­le sok­ken vin­den die zijn ont­wor­pen om de voe­ten droog te hou­den. Indien moge­lijk, kies snea­kers die goed wor­den geven­ti­leerd – som­mi­ge snea­kers heb­ben klei­ne ven­ti­la­tie­ga­ten die hel­pen om je voe­ten droog te houden.

zemmers

Hoe wordt de voet­schim­mel behandeld?

Een podo­the­ra­peut of arts kan vaak zwem­mers­ec­zeem sim­pel­weg vast­stel­len door het onder­zoe­ken van het aan­ge­da­ne gebied. Soms nemen ze een klein beet­je schraap­sel van de huid op je voet. Dit mon­ster wordt ver­vol­gens onder­zocht onder een micro­scoop of naar een labo­ra­to­ri­um gestuurd om te con­tro­le­ren op de schim­mels die zwem­mers­ec­zeem ver­oor­za­ken. Vaak is het al direct dui­de­lijk zicht­baar en wordt behan­de­ling direct gestart.

Als je zwem­mers­ec­zeem hebt, kun­nen schim­mel­do­den­de crè­mes en sprays die je zon­der recept kunt kopen in een apo­theek het pro­bleem oplos­sen. Doe de crè­me op de uit­slag, maar ver­spreidt het ook naar het gebied rond de uit­slag. De mees­te mil­de geval­len van zwem­mers­ec­zeem nemen meest­al bin­nen 2 weken af. Helaas komt zwem­mers­ec­zeem vaak weer terug, dus soms is het han­dig om pre­ven­tief een spray of een cre­me te gebruiken.

Als een zwem­mers­ec­zeem infec­tie ern­sti­ger is, kan het lan­ger dan een paar weken duren voor­dat ver­be­te­ring optreedt. In deze geval­len is het raad­zaam om naar een podo­the­ra­peut te gaan, die een ster­ke­re antischim­mel­crè­me, spray, of pil kan voorschrijven.

Extra advie­zen

Het kan zijn dat je voe­ten een onaan­ge­na­me geur heb­ben als je zwem­mers­ec­zeem hebt. Wan­neer de zwem­mers­ec­zeem ver­be­tert zul­len je voe­ten min­der gaan rui­ken. Het afspoe­len van je voe­ten en het twee keer per dag ver­an­de­ren van sok­ken is essen­ti­eel. Als dat niet werkt, kun je jouw voe­ten spoe­len in een bak­je warm water met een scheu­tje azijn.

De jeuk van geïn­fec­teer­de voe­ten zal gene­zing min­der wor­den. Deze aan­doe­ning wordt niet gemak­ke­lijk door­ge­ge­ven van per­soon tot per­soon, maar wordt veel­al ver­spreid door direct con­tact met besmet­te opper­vlak­ken zoals in de kleed­ka­mer of badkamer.

Wan­neer moet u uw podo­the­ra­peut of dok­ter bellen?

  • Als uw voet geïn­fec­teerd lijkt (gele pus, rood­heid die ver­spreidt, rode strepen).
  • Als het zwem­mers­ec­zeem niet ver­be­tert in 1 week
  • Als uw voet niet vol­le­dig gene­zen is na de behan­de­ling gedu­ren­de 2 weken.
  • Als uw voe­ten zeer pijn­lijk zijn.
  • Als u ande­re zor­gen of vra­gen heeft.