Wrat­ten

Wat is een wrat?

Wrat­ten zijn één van ver­schei­de­ne aan­doe­nin­gen van de voet die zeer pijn­lijk kun­nen zijn. Ze wor­den ver­oor­zaakt door een virus, die in het alge­meen de huid bin­nen­dringt via klei­ne of onzicht­ba­re snee­tjes en ont­vel­lin­gen. De mees­te wrat­ten zijn onscha­de­lijk, hoe­wel ze erg pijn­lijk kun­nen zijn. Ze wor­den vaak ver­ward met lik­doorns of eelt – wat lagen dode huid
zijn die opbou­wen om een gebied te bescher­men dat con­ti­nu geïr­ri­teerd wordt. De wrat is ech­ter een vira­le infec­tie. Kin­de­ren, voor­al tie­ners, zijn vaak gevoe­li­ger voor wrat­ten dan vol­was­se­nen; som­mi­ge men­sen lij­ken immuun te zijn.
Voet­wrat­ten heb­ben de nei­ging om hard en vlak te zijn met een ruw opper­vlak en goed gede­fi­ni­eer­de gren­zen; wrat­ten zijn over het alge­meen ver­hoogd en vle­zi­ger wan­neer ze op de boven­zij­de van de voet of de tenen ver­schij­nen. Voet­wrat­ten zijn vaak geel, grijs of bruin, maar de kleur kan vari­ë­ren met een cen­trum dat er uit kan zien als een of meer zwar­te punt­jes en kun­nen gemak­ke­lijk bloe­den. Het is belang­rijk te weten dat wrat­ten zeer resis­tent tegen behan­de­ling kun­nen zijn en ze de nei­ging heb­ben om terug te komen.

Virus bron­nen

De voet­wrat wordt vaak opge­lo­pen door het lopen op blo­te voe­ten in war­me, voch­ti­ge omge­vin­gen, wat maakt dat infec­ties vaak wor­den opge­daan in gemeen­schap­pe­lij­ke bad­ge­le­gen­he­den en kleed­ka­mers. Net als bij elke ande­re besmet­te­lij­ke aan­doe­ning, wor­den wrat­ten ver­spreid door het aan­ra­ken, krab­ben of zelfs bij con­tact met de schil­fers van een ande­re wrat. Soms kun­nen wrat­ten spon­taan ver­dwij­nen na een kor­te tijd en net zo vaak kun­nen zij terug­ke­ren op dezelf­de loca­tie. Het is ver­stan­dig om een podo­the­ra­peut te raad­ple­gen wan­neer er een ver­dach­te groei op de huid van de voet wordt gesig­na­leerd zodat een cor­rec­te dia­gno­se kan wor­den gesteld.

Wat kun je doen?

  • Ver­mijd het lopen op blo­te voe­ten op voch­ti­ge, war­me vloe­ren zoals gedeel­de kleedkamers.
  • Ver­wis­sel dage­lijks je schoe­nen en sokken.
  • Houd je voe­ten schoon en droog.
  • Ver­mijd direct con­tact met wrat­ten — van ande­re men­sen of ande­re delen van het lichaam.
  • Negeer groei op of ver­an­de­rin­gen in je huid niet!
  • Bij hin­der bij belas­ten kunt u een zool laten aan­me­ten, wel­ke de wrat druk­vrij legt.

Bij de dro­gist en apo­theek zijn vrij ver­krijg­ba­re mid­de­len te koop voor de behan­de­ling van wrat­ten. Let op dat u zeer voor­zich­tig bent met het gebruik van deze mid­de­len aan­ge­zien ze zuren of che­mi­sche stof­fen bevat­ten die de huid cel­len ver­nie­ti­gen, maar ook de gezon­de omrin­gen­de huid.

Zelf behan­de­ling met der­ge­lij­ke medi­ca­tie moet wor­den ver­me­den door men­sen met dia­be­tes en men­sen met car­di­o­vas­cu­lai­re of cir­cu­la­tie stoor­nis­sen. Gebruik ze nooit in aan­we­zig­heid van een actie­ve infectie!

Neem voor een pro­fes­si­o­neel advies con­tact op met uw podotherapeut.