Voet­wrat­ten

Wat is een voetwrat?

Een voet­wrat is een klei­ne, ruwe, bloem­kool­ach­ti­ge groei op de huid van de voet­zool of teen, ver­oor­zaakt door het humaan papil­lo­ma­vi­rus (HPV). Het wordt ook wel plan­tai­re wrat genoemd van­we­ge de loca­tie op de voet­zool. Voet­wrat­ten zijn over het alge­meen niet gevaar­lijk, maar kun­nen wel pijn­lijk zijn, voor­al wan­neer ze zich op druk­pun­ten van de voet bevin­den. Ze wor­den vaak ver­ward met een lik­doorn of eeltpit.

Voet­wrat­ten ver­dwij­nen soms van­zelf, maar dit kan maan­den tot jaren duren.

Virus bron­nen

Voet­wrat­ten wor­den meest­al ver­spreid door direct con­tact met een besmet per­soon of opper­vlak, zoals open­ba­re dou­ches of zwem­ba­den of kleed­ka­mers. Men­sen met een ver­zwakt immuun­sys­teem heb­ben meer kans op het ont­wik­ke­len van voetwratten.

Het is ver­stan­dig om een podo­the­ra­peut te raad­ple­gen wan­neer er een ver­dach­te groei op de huid van de voet wordt gesig­na­leerd zodat een cor­rec­te dia­gno­se kan wor­den gesteld.

Wat kun je doen?

  • Ver­mijd het lopen op blo­te voe­ten op voch­ti­ge, war­me vloe­ren zoals gedeel­de kleedkamers.
  • Ver­wis­sel dage­lijks je schoe­nen en sokken.
  • Houd je voe­ten schoon en droog.
  • Ver­mijd direct con­tact met wrat­ten — van ande­re men­sen of ande­re delen van het lichaam.
  • Negeer groei op of ver­an­de­rin­gen in je huid niet!
  • Bij hin­der bij belas­ten kunt u een zool laten aan­me­ten, wel­ke de wrat druk­vrij legt.

 Behandelmogelijkheden:

  • Sali­cyl­zuur:

Dit is een veel­ge­bruikt mid­del om voet­wrat­ten te behan­de­len. Het is ver­krijg­baar in de vorm van een crè­me, gel, pleis­ter of vloei­stof en werkt door de boven­ste laag van de wrat af te bre­ken. Het kan enke­le weken duren voor­dat de wrat vol­le­dig is verdwenen.

  • Cry­o­the­ra­pie:

Dit is een behan­de­ling waar­bij de wrat wordt bevro­ren met vloei­ba­re stik­stof. Het bevrie­zen ver­nie­tigt de cel­len van de wrat en het omlig­gen­de weef­sel, waar­door de wrat uit­ein­de­lijk afvalt. Deze behan­de­ling kan pijn­lijk zijn en kan meer­de­re ses­sies vereisen.

  • Elek­tro­chi­rur­gie:

Dit is een pro­ce­du­re waar­bij de wrat wordt ver­wij­derd met behulp van elek­tri­sche stroom. Dit kan wor­den uit­ge­voerd onder loka­le ver­do­ving en ver­eist meest­al slechts één behandeling.

  • Laser­be­han­de­ling:

Een ande­re optie is een laser­be­han­de­ling, waar­bij de wrat wordt ver­dampt met behulp van een laser. Deze behan­de­ling kan ook pijn­lijk zijn en er is moge­lijk meer dan één ses­sie nodig.

 

Zelf behan­de­ling met boven­staan­de medi­ca­tie moet wor­den ver­me­den door men­sen met dia­be­tes en men­sen met cardiovasculaire‑, of circulatiestoornissen.

Gebruik ze nooit in aan­we­zig­heid van een actie­ve infectie!

Neem voor een pro­fes­si­o­neel advies con­tact op met uw podotherapeut.