Teen ort­he­se

Ort­he­ses zijn teen­stuk­jes die gemaakt wor­den van silicone.

Deze wor­den op de voet aan­ge­me­ten en heb­ben ver­schil­len­de fuc­ties: Cor­rec­tie van de scheef­stand van de tenen, bij­voor­beeld bij hamer en klauw­te­nen. Goe­de druk­ver­de­ling, bv bij een lik­doorn tus­sen de 4e en de 5e teen. (Dit is een veel voor­ko­men­de orthese).

Er kan een sili­co­nen­pro­the­se gemaakt wor­den als er een teen geam­pu­teerd is. Hier­mee voor­kom je het scheef­groei­en van de gro­te een en de 3e teen.

prothese teen

Deze patient heeft dia­be­tes en een wond­je wel­ke is ont­staan door over­ma­ti­ge druk. De teen is ver­dikt maar de wond ziet er rus­tig uit. Het wond­je kun­nen we door mid­del van een ort­he­se druk­vrij leg­gen, zodat deze goed kan gene­zen. Tevens kan pati­ënt zijn voet goed spoe­len omdat de ort­he­se uit­ge­daan kan wor­den. Als de teen gene­zen en geslon­ken is, wordt er een nieu­we ort­he­se gemaakt wel­ke bescher­mend werkt.

65

Deze pati­ënt heeft een “knob­bel” op het gro­te teen gewricht. Deze is zeer pijn­lijk in de schoe­nen. Met de bescher­men­de ort­he­se kan deze pati­ënt weer goed haar schoe­nen dra­gen en wordt ze niet beperkt in haar dage­lijk­se bezigheden.

orthese beschermend