Zwan­ger­schap

Ver­geet je voe­ten niet!

Zwan­ge­re vrou­wen lopen vaak veel te lang door met pijn­lij­ke voe­ten, enkels en knie­ën. Zij accep­te­ren dit als één van de vele kwaal­tjes die hen tij­dens de zwan­ger­schap nu een­maal over­ko­men. Een podo­the­ra­peut, dé voet­spe­ci­a­list bij uit­stek, kan veel doen om die pijn­klach­ten te verhelpen.

Je komt wat kilo’s aan en die voe­ten en knie­ën moe­ten al dat extra gewicht dra­gen. Het lijkt dan logisch dat je voe­ten en je gewrich­ten daar­te­gen pro­tes­te­ren. Maar dat is het niet.’ ‘Niet één voet is per­fect en vrij­wel ieder­een heeft, ook al ben je je daar­van niet bewust, afwij­kin­gen aan de voe­ten tij­dens het staan of het lopen.

Dat kan jaren goed gaan zon­der dat je er last van hebt. Maar tij­dens de zwan­ger­schap ver­an­dert je lichaam. Je komt aan, soms zelfs flink, en onder invloed van hor­mo­nen ver­slap­pen de ban­den en spie­ren in je voe­ten. Hier­door wor­den bestaan­de afwij­kin­gen tij­dens staan en lopen lang­zaam aan erger tot­dat er “een drup­pel is die de emmer doet over­lo­pen”. Op dat moment raken je voe­ten overbelast.

Een spier, spier­aan­hech­ting of het band wordt teveel opge­rekt en raakt over­be­last. In de mees­te geval­len gebeurt dit aan de bin­nen­zij­de van de voet of onder de voet ter hoog­te van de voet­hol­te of hiel. Ook kan spra­ke zijn van een zenuw­be­knel­ling in je voet of je enkel door­dat de ruim­tes waar­in de zenu­wen lopen krap­per wor­den door bij­voor­beeld het vast­hou­den van vocht of een afwij­king tij­dens het staan en/of lopen. De pijn ont­staat meest­al in het deel van de voet ach­ter de beknelling.’

Veel men­sen den­ken dat het van­zelf weer over­gaat na de beval­ling en beste­den daar­om te wei­nig aan­dacht aan deze pijn­klach­ten. Het is vaak zo dat de klach­ten niet weg­gaan of weer terug­ko­men als je een tijd­je rust hebt gehad. Boven­dien is het heel ver­ve­lend om al die tijd met pijn in je voe­ten rond te blij­ven lopen. En het is ook nog eens hele­maal niet nodig!’

Als je pijn­klach­ten hebt aan je voe­ten, je benen of je knie­ën, kan een podo­the­ra­peut je hel­pen. Een podo­the­ra­peut behan­delt alle klach­ten die komen door het niet goed func­ti­o­ne­ren van de voe­ten tij­dens staan en/of lopen. Als je lan­ge­re tijd last hebt, bespreek dit dan met je huisarts.

(Bron: Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Podotherapeuten)

zwanger

Je huis­arts kan je door­ver­wij­zen naar een podotherapeut.