Podo­the­ra­pie Son­ja Geij­sen, spe­ci­a­list in voetenwerk

We staan er niet elke dag bij stil, maar onze voe­ten dra­gen elke dag opnieuw een behoor­lij­ke last met zich mee. Als gevolg hier­van kun­nen we zere en ver­moei­de voe­ten of benen en inge­groei­de nagels krij­gen. Rug­klach­ten of knie­klach­ten komen vaak voort uit afwij­kin­gen in het func­ti­o­ne­ren  of de stand van de voet.


Wat is podotherapie?
De podo­the­ra­peut is gespe­ci­a­li­seerd in het behan­de­len van voet­klach­ten, maar ook de aan­pak van bij­voor­beeld rug‑, heup- en knie­klach­ten behoort tot het vak­ge­bied. Deze pro­ble­men wor­den vaak ver­oor­zaakt door een afwij­ken­de stand en ver­min­derd func­ti­o­ne­ren van de voeten.

 

”Het aan­dachts­ge­bied richt zich ook op de behan­de­ling van nagels en druk­plek­ken, indien er spra­ke is van een medi­sche indicatie”

 

De titel podo­the­ra­peut is beschermd en mag alleen wor­den gevoerd na afron­ding van de vier­ja­ri­ge oplei­ding podo­the­ra­pie. Deze kan wor­den gevolgd bij Fon­tys Hoge­school Eind­ho­ven of Saxi­on Hoge­school Enschede.

Zorg­groep Chronos
Ook voor dia­be­ti­sche voet­zorg kunt u bij ons terecht. Wij zijn aan­ge­slo­ten bij de zorg­groep Chro­nos en wer­ken inten­sief samen met de dia­be­tes pedicures.

podotherapie-2