Win­ter­te­nen, ook wel per­nio­nes genoemd, ont­staan door een abnor­ma­le reac­tie van de bloed­va­ten in de huid op kou­de tem­pe­ra­tu­ren. Wan­neer de huid wordt bloot­ge­steld aan kou­de tem­pe­ra­tu­ren, ver­nau­wen de bloed­va­ten in de huid om de warm­te vast te hou­den en de lichaams­tem­pe­ra­tuur op peil te hou­den. Bij som­mi­ge men­sen rea­ge­ren de bloed­va­ten ech­ter abnor­maal op kou­de tem­pe­ra­tu­ren, waar­door ze niet goed kun­nen samen­trek­ken en de bloed­stroom vertraagt.

Wan­neer de bloed­stroom in de huid ver­traagt, hopen zich afval­stof­fen op in de weef­sels, waar­door ont­ste­kin­gen en zwel­lin­gen ont­staan. Dit kan lei­den tot de ken­mer­ken­de symp­to­men van win­ter­te­nen, zoals rood­heid, jeuk, pijn en zwelling.

Het is nog niet pre­cies bekend waar­om som­mi­ge men­sen gevoe­li­ger zijn voor win­ter­te­nen dan ande­ren. Moge­lijk spe­len gene­ti­sche fac­to­ren een rol, of heb­ben bepaal­de ziek­ten of medi­cij­nen invloed op de bloed­va­ten. Ook is bekend dat men­sen met een slech­te door­bloe­ding, bij­voor­beeld door roken of dia­be­tes, meer risi­co lopen op wintertenen.

Er zijn een aan­tal tips die kun­nen hel­pen bij het voor­ko­men van wintertenen:

  • Draag war­me en goed pas­sen­de schoe­nen: Kies voor schoe­nen die goed aan­slui­ten en gemaakt zijn van iso­le­rend mate­ri­aal, zoals leer of syn­the­ti­sche stoffen.
  • Bescherm je voe­ten tegen vocht: Draag water­dich­te schoe­nen of laar­zen als je bui­ten bent in kou­de en voch­ti­ge omstan­dig­he­den, en droog je voe­ten goed af als ze nat worden.
  • Houd je voe­ten warm: Draag war­me sok­ken en gebruik indien nodig voe­ten­war­mers of een war­me deken om je voe­ten warm te houden.
  • Beweeg: Door regel­ma­tig te bewe­gen, sti­mu­leer je de bloeds­om­loop in je lichaam, inclu­sief je voeten.
  • Ver­mijd plot­se­lin­ge tem­pe­ra­tuur­wis­se­lin­gen: Pro­beer te voor­ko­men dat je voe­ten snel van warm naar koud gaan of omge­keerd. Dit kan een schok ver­oor­za­ken voor je bloed­va­ten en bij­dra­gen aan de ont­wik­ke­ling van wintertenen.
  • Stop met roken: Roken kan de bloed­stroom in het lichaam belem­me­ren en de kans op win­ter­te­nen vergroten.
  • Er zijn diver­se zal­ven en crè­mes op de markt die kun­nen hel­pen bij de behan­de­ling van win­ter­te­nen. Deze bevat­ten vaak stof­fen die de bloed­va­ten ver­wij­den, de door­bloe­ding ver­be­te­ren of ont­ste­kin­gen ver­min­de­ren. Bij­voor­beeld zal­ven op basis van kam­fer, arni­ca, of nifedipine.

Het is ech­ter belang­rijk om te weten dat het gebruik van zalf alleen niet vol­doen­de is om win­ter­te­nen te voor­ko­men of te genezen.

Het is voor­al belang­rijk om pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len te nemen, zoals het dra­gen van war­me kle­ding en schoe­nen en het ver­mij­den van plot­se­lin­ge temperatuurwisselingen.
Daar­naast kan het ook nut­tig zijn om ande­re behan­de­lin­gen te over­we­gen, zoals het dra­gen van com­pres­sie­kou­sen of het onder­gaan van lichttherapie.

Raad­pleeg een arts:

Als je last hebt van win­ter­te­nen, is het altijd ver­stan­dig om een arts te raad­ple­gen. Hij of zij kan je hel­pen bij het bepa­len van de bes­te behan­de­ling voor jouw spe­ci­fie­ke situatie.