Nagel­beu­gel

Ortho­nyxie (Nagel­beu­gel)

Een ver­keerd ver­zorg­de of geknip­te nagel kan klach­ten ver­oor­za­ken. Veel men­sen knip­pen de hoe­ken van hun nagels weg. Hier­door neemt de kans op het ingroei­en van de nagel toe.

Ortho­nyxie

Ortho­nyxie (een nagel­beu­gel) kan wor­den toe­ge­past als de nagel in dreigt te groei­en of wan­neer de afwij­ken­de vorm pijn­klach­ten veroorzaakt.

De beu­gel wordt gemaakt van een chroom­sta­len draad. Door de beu­gel te bui­gen wordt de nagel­vorm gecorrigeerd.

Afhan­ke­lijk van de afwij­ken­de nagel­stand is het moge­lijk dat de nagel maar 1 peri­o­de gecor­ri­geerd hoeft te wor­den. Soms is het nood­za­ke­lijk de behan­de­ling te her­ha­len omdat de klach­ten terug komen.

Om her­ha­ling van de klach­ten te voor­ko­men is het belang­rijk om de oor­zaak van de vorm­af­wij­king op te spo­ren en zo moge­lijk te verhelpen.

Oor­za­ken kun­nen zijn:

  • het dra­gen van te smal of te klein schoeisel
  • ver­keer­de voet- en/of teenstand

Een nagel­beu­gel kan niet altijd geplaatst wor­den, con­tra-indi­ca­ties zijn:

  • schim­mel­na­gel
  • vas­cu­li­tis ( slech­te doorbloeding)

 

Prak­tijk­voor­beeld:

Deze nagel heeft eerst een ont­ste­king ver­oor­zaakt door in te groei­en. Nadat de ont­ste­king behan­deld en gene­zen is, heb­ben we een beu­gel kun­nen plaat­sen. Tevens heb­ben we de nagel getam­po­neerd met een ont­ste­kings­rem­mend gaasje.
De pati­ënt was direct klachtenvrij.

nagelbeugel_0