Voor­lo­pi­ge therapie

Het toe­pas­sen van voor­lo­pi­ge vilt therapieën

Pijn­lij­ke druk­plek­ken of wond­jes kun­nen met vilt direct ont­last en beschermd wor­den zodat deze plek­jes goed kun­nen genezen.

Maar het blijft natuur­lijk een voor­lo­pi­ge the­ra­pie. Het is erg belang­rijk om ach­ter de oor­zaak van de klach­ten te komen, zodat we ze in de toe­komst kun­nen voorkomen.

Prak­tijk voorbeeld:

Dit is een voor­beeld van een wond­je wel­ke ont­staan is door te smal­le schoe­nen. De teen is druk­vrij gelegd dmv vilt­the­ra­pie. Als dit wond­je niet goed geneest, kan dat gro­te gevol­gen heb­ben voor men­sen met dia­be­tes mel­li­tus of men­sen met doorbloedingsproblemen.

drukvrij met vilt