Kan­ker, wel­ke invloed heeft het op mijn voeten?

Kan­ker kan zich over­al in het lichaam ont­wik­ke­len, zoals ook in de voe­ten. Er wordt geen onder­scheid gemaakt in sek­se of leef­tijd. Het kan zich open­ba­ren als huid­kan­ker, maar ook in bot­ten of in het zach­te weef­sel van de voet komt kan­ker voor.

Wel­ke rol kan de podo­the­ra­peut spe­len in de behandeling?

Als de spe­ci­a­list in de voe­ten­ge­zond­heids­zorg, weet de podo­the­ra­peut alles over uw voe­ten. Een podo­the­ra­peut werkt vaak mul­ti­di­si­pli­nair. Dit bete­kent dat er veel­vul­dig con­tact is met bij­voor­beeld huis­art­sen, pedi­cu­res, ortho­pe­disch schoen­ma­kers en spe­ci­a­lis­ten die bij de behan­de­ling betrok­ken zijn. Door deze samen­wer­king kan een per­soon­lijk behan­del­plan wor­den opge­steld dat vol­le­dig is afge­stemd op de patiënt.

Heb­ben de voe­ten extra aan­dacht nodig wan­neer een pati­ënt wordt behan­deld tegen kanker?

Wan­neer een pati­ënt behan­de­lin­gen onder­gaat ten gevol­ge van de dia­gno­se kan­ker kan deze gecon­fron­teerd wor­den met aller­lei onge­wens­te neven­ef­fec­ten. Elk medi­cijn of behan­de­ling heeft ver­schil­len­de bij­wer­kin­gen; som­mi­gen zul­len ver­dwij­nen na de behan­de­ling, maar ande­ren kun­nen blij­vend zijn. De behan­de­ling van kan­ker kan pro­ble­men ver­oor­za­ken aan de voe­ten, zoals het hand voet syndroom.

Wat is het hand voet syndroom?

Het hand voet syn­droom is soms een bij­wer­king van che­mo­the­ra­pie. Het komt voor­na­me­lijk voor op de hand­pal­men en voet­zo­len en ver­oor­zaakt o.a. jeuk, rood­heid van de huid, zwel­ling en pijn bij de pal­men van de han­den en/of de zolen van de voe­ten. Symp­to­men zoals hier­on­der weer­ge­ge­ven kun­nen teke­nen van het hand voet syn­droom zijn. Wan­neer één van de vol­gen­de symp­to­men wordt waar­ge­no­men ter­wijl een behan­de­ling tegen kan­ker wordt onder­gaan, dient altijd con­tact met de spe­ci­a­list wor­den opge­no­men. De podo­the­ra­peut kan u hier­over nader informeren.

Moge­lij­ke symp­to­men hand voet syndroom:

• hyper­ke­ra­to­se of ver­dik­ken de bui­ten­ste laag van de huid
• rood­heid van de huid
• zwel­ling, wat kan lei­den tot inge­groei­de teennagel
• blaren
• tin­te­lin­gen in de voeten
• eelt voor­al op de voet­zool steunpunten
• gebar­sten huid
• het afschil­fe­ren van de huid
• gla­zi­ge, gevoe­li­ge huid

Neem bij vra­gen gerust con­tact met ons op.

De podo­the­ra­peut. De spe­ci­a­list in de voetengezondheidszorg.