Bla­ren

Wat zijn bla­ren eigenlijk?

Bij­na ieder­een heeft wel­eens een blaar gehad. Dit zijn klei­ne gebie­den van ver­hoog­de huid, vaak min­der dan een cen­ti­me­ter gevuld met een wate­ri­ge vloei­stof. Meest­al zie je voor­af­gaand aan de blaar een rode ver­kleu­ring en irri­ta­tie. De huid kan hier ont­ste­ken. Als reac­tie hier­op, schei­den de huid­la­gen en ont­staat een lege ruim­te die gevuld wordt met vloei­stof en de huid beschermt.

 

Hoe krijg je een blaar?
Bla­ren zijn een veel­voor­ko­mend pro­bleem. ter voor­ko­ming hier­van kun je het bes­te even naden­ken over je voet­be­scher­ming voor­dat je bij­voor­beeld gaat spor­ten. Hier­door voor­kom je dagen van onge­mak of het aan­pas­sen van het trainingsschema.

Wrij­ving
Wrij­ving is de meest voor­ko­men­de manier om een blaar op te lopen. Dit is vaak het gevolg van slecht pas­sen­de schoe­nen of sok­ken die te dun zijn om vocht weg te voe­ren of ade­quaat te bescher­men, waar­door je huid tegen har­de opper­vlak­ken wrijft. Je kunt gemak­ke­lij­ker bla­ren krij­gen als je voe­ten zwe­ten of nat worden.

Extre­me temperatuur
Ook extre­me tem­pe­ra­tuur (te warm of te koud) kan je huid in gevaar bren­gen. Bij­voor­beeld door zon­ne­brand kun­nen bla­ren ont­staan, maar extre­me kou waar­door je bevriest kun­nen bla­ren veroorzaken.

Che­mi­ca­li­ën
Che­mi­ca­li­ën waar­aan uw voe­ten met opzet of per onge­luk wor­den bloot­ge­steld kun­nen zor­gen voor een ‘che­mi­sche ver­bran­ding’. Een blaar is vaak het eer­ste teken er iets mis is met de samen­stel­ling van het pro­duct dat op de voet is gesmeerd of geval­len — de goe­de huid is gekwetst.

Ziek­te
Een ziek­te kan op de huid bla­ren en irri­ta­tie ver­oor­za­ken die moei­lijk te gene­zen zijn tot­dat hun oor­zaak gedi­a­gnos­ti­ceerd en behan­deld is. Bac­te­ri­ë­le pro­ble­men moe­ten met medi­sche hulp wor­den aan­ge­pakt. Soms kun­nen er onder­lig­gen­de pro­ble­men zoals defec­ten in het immuun­sys­teem of zelfs aller­gi­sche reac­ties zijn. In dit geval dient u con­tact op te nemen met uw
(huis)arts of podotherapeut.

 

Hoe kun je een blaar behandelen?

  1. Heeft u dia­be­tes of ande­re medi­sche aan­doe­ning die het helen bemoei­lij­ken zoals een slech­te bloeds­om­loop, raad­pleeg dan altijd eerst een arts!
  2. Bepaal wat je denkt dat de blaar heeft ver­oor­zaakt (een van het boven­staan­de of een com­bi­na­tie zou het kun­nen zijn). Als het iets is wat je con­tro­le over hebt, stop het!
  3. Start direct het gene­zings­pro­ces. Pro­beer altijd om de omge­ving schoon te hou­den en te bescher­men met bij­voor­beeld een gaas­je of een stan­daard pleis­ter. Plak nooit tape op de blaar! Soms is het onmo­ge­lijk om terug in een schoen te komen of de voet afdoen­de te bescher­men. Het kan nodig zijn om de vloei­stof uit de blaar te laten weg­vloei­en. Rei­nig uw han­den en het gebied rond­om de blaar met water en zeep en breng een ont­smet­tend mid­del aan op de blaar. Kies een schoon en indien moge­lijk geste­ri­li­seer­de naald om de blaar aan de zij­kant lek te prik­ken en voer een lich­te druk uit om de vloei­stof te laten ont­snap­pen. Ver­wij­der niet het vel van de blaar en dek het af met een pleister.Controleer en rei­nig het gebied dage­lijks en breng nieu­we wond­ver­zor­ging aan tot­dat het geheeld is. Alleen dan kun je het dro­ge vel voor­zich­tig ver­wij­de­ren. Let op! Niet trekken,
    dan ver­oor­zaak je name­lijk een nieu­we wond die moet helen!

Tot slot
Nu je de blaar met suc­ces hebt behan­deld, pro­beer ervoor te zor­gen dat je niet een ande­re krijgt! Neem de boven­staan­de advie­zen ter har­te en draag bescher­men­de pat­ches op pro­bleem­ge­bie­den. Wan­neer u een pro­bleem heeft dat u niet onder con­tro­le kunt krij­gen, twij­fel dan niet om con­tact op te nemen met een podotherapeut.