Mede­wer­kers

Kuppens Fotografie 5850b

Son­ja Geijsen

Aan­we­zig:
maan­dag, dins­dag, en vrijdag-ochtend.

AGB-code: 26000032

Kwa­li­teits­re­gis­ter: 09900994996

Spe­ci­a­li­sa­tie: Diabetespodotherapeut.

Son­ja is afge­stu­deerd aan de Fon­tys Hoge­school Eind­ho­ven in 1996. Van­af 1996 is ze werk­zaam in deze prak­tijk en sinds 2002 is ze ook eigenaar.

“Ik vind het vol­gen van nascho­lin­gen voor mij en mijn mede­werk­sters erg belang­rijk, zo blij­ven we op de hoog­te van de laat­ste ontwikkelingen”.

Kuppens Fotografie 5911d

Ingrid van Hoof

Aan­we­zig:
woens­dag, don­der­dag en vrijdag.

AGB-code: 26000577

Kwa­li­teits­re­gis­ter: 19913377896

Ingrid is afge­stu­deerd aan de Fon­tys Hoge­school Eind­ho­ven in 2010. Van­af 2012 is ze werk­zaam in deze praktijk.

“Het geeft me vol­doe­ning om mijn pati­ën­ten van dienst te zijn bij het ver­min­de­ren van hun klach­ten en iets bij te dra­gen aan het pret­ti­ger lopen”.

Kuppens Fotografie 5873b

Han­ne­ke van Gestel

Aan­we­zig:
maan­dag, dins­dag en woensdag.

AGB-code: 26000226

Kwa­li­teits­re­gis­ter: 99909178996

Han­ne­ke is afge­stu­deerd aan de Fon­tys Hoge­school Eind­ho­ven in 2007. Van­af 2009 is ze werk­zaam in deze praktijk.

“Mijn ken­nis pro­beer ik te blij­ven ver­gro­ten door vak­li­te­ra­tuur te lezen en gere­geld con­gres­sen en nascho­lin­gen te bezoeken”.