Jeroen Bosch Huisartsen

Pati­ën­ten informatie

De huis­arts heeft de zorg voor men­sen met een chro­ni­sche aan­doe­ning hoog in het vaan­del staan. Om goe­de zorg te bie­den nu en in de toe­komst, werkt uw huis­arts samen met ande­re huis­art­sen met Jeroen Bosch Huis­art­sen (Jeroen Bosch Huis­art­sen is de regi­o­na­le orga­ni­sa­tie van alle prak­tijk­hou­den­de huis­art­sen in ’s‑Hertogenbosch en omgeving).

De Jeroen Bosch huis­art­sen zul­len de zorg voor men­sen met chro­ni­sche ziek­ten (Dia­be­tes Mel­li­tus, COPD, hart- en vaat­ziek­ten) vol­gens de lan­de­lij­ke nor­men uit­voe­ren en zij heb­ben afspra­ken gemaakt met uw zorg­ver­ze­ke­raar over de kwa­li­teits­ei­sen. De ver­an­de­rin­gen in de zorg voor men­sen met een chro­ni­sche aan­doe­ning zijn een gevolg van een aan­tal ont­wik­ke­lin­gen in de gezond­heids­zorg en in de maatschappij.

arts
meten-glucose
hartslag

Uit wie bestaat het behan­del­team in uw zorggroep?

Uzelf, als patiënt
De huis­arts, als eind­ver­ant­woor­de­lij­ke en eer­ste aan­spreek­punt. Uw huis­arts houdt altijd reke­ning met ande­re aan­doe­nin­gen waar­voor u wel­licht onder behan­de­ling bent. Het uit­gangs­punt is dat de kwa­li­teit van de aan u gele­ver­de zorg hier­door ver­be­tert en dat alle gele­ver­de zorg voor u begrij­pe­lijk is.

De dok­ters­as­sis­ten­te
Uw eer­ste con­tact voor als u uw huis­arts nodig heeft.

De prak­tijk­on­der­steu­ner
Werk­zaam in uw huis­art­sen­prak­tijk. De prak­tijk­on­der­steu­ner voert een aan­tal vast­ge­leg­de behan­de­lin­gen en con­tro­les uit. Dit gebeurt namens de huis­arts en onder diens ver­ant­woor­de­lijk­heid. U hebt met de prak­tijk­on­der­steu­ner het mees­te con­tact over uw indi­vi­du­e­le zorgplan.

Het expert­team
Biedt gespe­ci­a­li­seer­de onder­steu­ning op het spe­ci­fie­ke gebied van uw ziekte.

De dië­tist
Bepaalt samen met u welk voe­dings­pa­troon uw gezond­heid het bes­te ondersteunt.

Labo­ra­to­ri­um
Bloed­on­der­zoek wordt meest­al in of vlak­bij de huis­art­sen­prak­tijk gedaan.

De podo­the­ra­peut
Behan­delt even­tu­e­le voet­klach­ten als gevolg van uw ziekte.

De oogarts/optometrist
Bewaakt de kwa­li­teit van uw zicht.

De inter­nist
Arts gespe­ci­a­li­seerd in inwen­di­ge ziek­ten. Komt in beeld als een oor­deel van deze spe­ci­a­list nodig is voor uw behandeling.