Inta­ke

Behan­del­plan op maat

Eerst star­ten we met een vraag­ge­sprek naar de oor­zaak van uw klach­ten. Hier­na volgt een onder­zoek, dit gebeurt door mid­del van de vol­gen­de methodes.

Inspec­tie
Door de ana­to­mi­sche stand, afwij­kin­gen, ver­kleu­rin­gen en/of bij­zon­der­he­den van uw voe­ten te inspec­te­ren. Ook bekij­ken we uw alge­he­le hou­ding, dus houdt er reke­ning mee dat u in uw onder­goed moet staan.

Pal­pa­tie
Door uw pijn­klach­ten uit te lok­ken en te kij­ken naar moge­lij­ke afwij­kin­gen in botstructuren.

Func­tie­on­der­zoek
Door de bewe­gings­mo­ge­lijk­he­den en sta­bi­li­teit van uw gewrich­ten te tes­ten. Hier­bij neemt het func­tie­on­der­zoek van uw voet en de enkel een cen­tra­le plaats in. Met klach­ten aan uw knie­ën, heu­pen of rug wordt het func­tie-onder­zoek uitgebreid.

Gang­ana­ly­se
Door te kij­ken naar uw afwik­ke­ling en bewe­ging in uw voe­ten, ook wordt er geke­ken naar afwij­ken­de bewe­gin­gen van uw knie­ën, heu­pen en romp.

Podo­sco­pie
Wij bekij­ken hier­mee de druk­ver­de­ling van uw voeten.

Schoen­in­spec­tie
Slij­ta­ge van uw schoe­nen geeft veel infor­ma­tie over uw loop­pa­troon en de moge­lij­ke oor­zaak van uw klachten.

Na het onder­zoek maken we een behan­del­plan en leg­gen dit aan u voor.

Na het onder­zoek maken we een behan­del­plan en leg­gen dit aan u voor.

intake-4
intake-3
intake-1
intake-2