Nieu­we werkneemster

Mijn naam is Lizet Pen­ninx. Na de oplei­ding pedi­cu­re en schoon­heids­spe­ci­a­lis­te ben ik in 2014 gestart met de oplei­ding podo­the­ra­pie en heb deze in 2018 suc­ces­vol afge­rond. Ik heb tij­dens mijn laat­ste school­jaar sta­ge gelo­pen bij Podo­the­ra­pie Laar­beek en ben sinds augus­tus 2018 offi­ci­eel werk­zaam in deze prak­tijk. Daar­naast werk ik op vrij­dag bij Son­ja op de loca­tie Simeonshof.