Ropa­run 2019

Dit jaar heb ik (Son­ja) de eer om mee te mogen hel­pen tij­dens de Ropa­run. Ik ga hier zelf niet aan deel­ne­men, maar ik ga ervoor zor­gen dat elke loper en fiet­ser weer met fit aan de vol­gen­de etap­pe kan gaan beginnen.

De voet­zorg van team LEDs­Foun­da­ti­on ligt in mijn han­den en ik zal ook mijn ken­nis qua sport­mas­sa­ge in de prak­tijk gaan brengen.

 

LEDs­Foun­da­ti­on goes Ropa­run 2019!

Al jaren kij­ken wij vol bewon­de­ring naar de teams die mee­lo­pen met de Ropa­run. Dit jaar jui­chen we ze niet alleen toe van­af de zij­lijn, maar doen we zelf ook mee! De Ropa­run? We hel­pen je een hand­je: De Ropa­run is een esta­fet­te­loop van meer dan 500 kilo­me­ter waar­bij teams een spor­tie­ve pres­ta­tie leve­ren en daar­mee geld opha­len voor men­sen met kan­ker. Ook wel een avon­tuur voor het leven genoemd. Het mot­to van Ropa­run luidt dan ook: “Leven toe­voe­gen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kun­nen wor­den toe­ge­voegd aan het leven”.

Dub­be­le inspanning
Team LEDs­Foun­da­ti­on, een ini­ti­a­tief van TRI­LUX, ver­trekt op 8 juni in Parijs en legt in 2,5e dag de ruim 500 kilo­me­ter af rich­ting de finish op 10 juni in Rot­ter­dam. Dit komt neer op onge­veer 65 kilo­me­ter per per­soon! Naast deze spor­tie­ve inspan­ning, moet er ook een flin­ke inspan­ning gele­verd wor­den om geld op te halen voor dit goe­de doel, te veel kan er name­lijk nooit opge­haald wor­den voor men­sen die leven met kan­ker. Team LEDs­Foun­da­ti­on gaat het aan­ko­men­de half­jaar diver­se acties orga­ni­se­ren, loten ver­ko­pen en part­ners bena­de­ren voor sponsoring.

Kun­nen wij op jouw steun rekenen?
Alle dona­ties komen terecht ten gunste van de zorg voor men­sen met kan­ker. Je kunt ons op ver­schil­len­de manie­ren steunen.

  1. Doe een dona­tie aan team LEDs­Foun­da­ti­on met dona­tie­mo­du­le op de web­si­te van Roparun.
  2. SMS “ROPARUN366” naar 4333 voor een een­ma­li­ge dona­tie van € 3,- aan ons team
  3. Loten kopen (€ 2,50 per lot) van de stich­ting Ropa­run via één van de teamleden

Wil je nog meer weten over de Roparun?

Over LEDs­Foun­da­ti­on

De LEDs­Foun­da­ti­on nodigt spor­ters van over de hele wereld uit samen deel te nemen aan sport­wed­strij­den om zo onze geza­men­lijk doel­stel­lin­gen te rea­li­se­ren. Dit door zoveel moge­lijk dona­ties te ver­za­me­len voor het goe­de doel. LEDs­Foun­da­ti­on is een ini­ti­a­tief van ver­lich­tings­fa­bri­kant TRI­LUX met haar Neder­land­se hoofd­kan­toor in Amersfoort