Loca­tie Sime­ons­hof tij­de­lijk gesloten

Bericht van zorg­groep Elde Maasduinen:

“Zorg­groep Elde Maas­dui­nen heeft moe­ten beslui­ten dat het bezoe­ken van de loca­ties niet meer kan wor­den toe­ge­staan. We slui­ten de loca­ties per direct voor bezoek. Dit van­we­ge een toe­na­me van het aan­tal besmet­tin­gen met het coro­na­vi­rus en ver­den­kin­gen van besmet­ting. Ook de loca­ties waar nog geen besmet­tin­gen zijn gecon­sta­teerd gaan dicht”.

Dit bete­kent voor ons dat onze prak­tijk op loca­tie Sime­ons­hof geslo­ten moet blij­ven tot nader bericht. Wij nemen con­tact op met de men­sen die op de loca­tie Sime­ons­hof inge­pland staan en zoe­ken naar een pas­sen­de oplossing.