Tij­de­lij­ke slui­ting t/m 20 mei 2020

Van­we­ge de ver­leng­de maat­re­ge­len rond­om het Coro­na­vi­rus is de prak­tijk ten­min­ste geslo­ten tot 20–5‑2020.

Gezien de hui­di­ge situ­a­tie omtrent het Coro­na­vi­rus kun­nen wij onze gebrui­ke­lij­ke con­sul­ten en behan­de­lin­gen voor­lo­pig niet uit­voe­ren. Het is nog niet dui­de­lijk van­af wan­neer dit wel weer moge­lijk is.

Bij pijn­klach­ten of voor vra­gen blij­ven we bereik­baar via telefoon en via e‑mail.  Er is zelfs een moge­lijk­heid om gebruik te maken van een videoconsult.
Op deze manier kun­nen we u toch van advies voorzien.

In spoed of nood­ge­val­len zijn we wel beschik­baar voor het leve­ren van podo­the­ra­peu­ti­sche zorg, dit in overleg.

Volg ons op facebook om op te hoog­te te blij­ven van de laat­ste ontwikkelingen.


 

Omdat de wacht­tijd flink op zal lopen voor ieder­een, bie­den wij u in deze ver­ve­len­de peri­o­de een nood­op­los­sing aan:

Zijn uw zolen ver­sle­ten of wilt u een extra paar dan is het moge­lijk om deze te bestel­len. Dit zal een kopie zijn van de zolen die u al in gebruikt heeft.
Dit is ech­ter alleen moge­lijk als u geen nieu­we klach­ten heeft.

We bezor­gen de zolen aan huis.

De mees­te zorg­ver­ze­ke­raars han­te­ren een jaar­lijk­se ver­goe­ding, deze valt onder uw aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring, dus hier hoeft u niet eerst het eigen risi­co over te betalen.

Kijk voor meer infor­ma­tie op de site bij ver­goe­din­gen.

Wilt u een afspraak maken voor een video­con­sult een extra paar zolen bestel­len of heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust!

Wij wen­sen ieder­een heel veel sterk­te toe in deze moei­lij­ke tijd.