Voe­ten­check voor diabetespatiënten

Omdat u dia­be­tes mel­li­tus heeft en u een risi­co loopt op het ont­staan van slecht gene­zen­de won­den aan de voe­ten, bezoekt u (regel­ma­tig) onze prak­tijk en moge­lijk ook de pedi­cu­re. Samen dra­gen we er zorg voor dat er geen com­pli­ca­ties aan de voe­ten ontstaan.

Momen­teel pro­be­ren we in Neder­land om met elkaar de ver­sprei­ding van COVID-19 te voor­ko­men. We heb­ben onze prak­tijk­voe­ring daar­op moe­ten aan­pas­sen. We zijn genood­zaakt om de voet­be­han­de­lin­gen en regu­lie­re con­tro­les alleen door te laten gaan wan­neer dit hoogst­nood­za­ke­lijk is.

Dia­be­tes Voe­ten­check app
Wij vra­gen u om juist in deze tijd zelf extra goed op uw voe­ten te let­ten. U kan dat doen door dage­lijks een zelf­check uit te voe­ren waar­bij u goed naar de voe­ten kijkt of er ver­an­de­rin­gen of bij­zon­der­he­den op te mer­ken zijn.

Om u hier­bij te hel­pen wer­ken wij samen met de app Dia­be­tes Voe­ten­check. Deze app kunt u gra­tis down­lo­a­den voor uw mobiel of tablet in de App Sto­re of via de Goog­le-Play Store.

Het gebruik van de app is erg een­vou­dig en gra­tis. U kiest prak­tijk podo­the­ra­pie Son­ja Geij­sen als zorg­in­stel­ling en u logt in met uw pati­ën­ten­num­mer en geboor­te­da­tum. ( Uw pati­ën­ten­num­mer kunt u bij ons of bij uw pedi­cu­re opvra­gen, uw iden­ti­teit zal geve­ri­fi­eerd wor­den door ons of de pedicure).

U bekijkt het infor­ma­tie film­pje en beant­woord ver­vol­gens de vra­gen die wor­den gesteld. U kunt de vra­gen met ja en nee beant­woor­den. Is het ant­woord nega­tief, dan wordt u gevraagd een foto in te stu­ren die de podo­the­ra­peut dan beoordeeld.

De podo­the­ra­peut bekijkt dan of het belang­rijk is dat u de prak­tijk bezoekt. Het ver­mij­den van zorg wan­neer er risico’s zijn op slecht gene­zen­de won­den is niet wat we wil­len. De app her­in­nert u er elke dag aan dat u uw voe­ten even moet controleren.