Gebruik mond­neus­mas­ker in de praktijk

Wij vol­gen het beleid van de over­heid en RIVM.

Alle the­ra­peu­ten dra­gen een mond­neus­mas­ker en we vra­gen u drin­gend ook een mond­neus­mas­ker te dra­gen bij bin­nen­komst van de prak­tijk en tij­dens uw behandeling.

Wij zijn open voor regu­lie­re podo­the­ra­peu­ti­sche zorg. Het beleid dat we vol­gen is dat we alleen men­sen in de prak­tijk toe­la­ten waar­van we met vrij gro­te zeker­heid weten dat ze gezond zijn.

Als u daar­om op één van de vol­gen­de vra­gen “ja” ant­woordt, dan ver­zoe­ken wij u om uw afspraak voor­lo­pig te annuleren.

⦁ Heeft u nu corona?
⦁ Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
⦁ Bent u gene­zen van coro­na kor­ter dan 2 weken geleden?
⦁ Heeft u één of meer­de­re van de vol­gen­de symp­to­men: ver­koud­heid, nie­zen, hoes­ten, keel­pijn, benauwd­heid, koorts? (meer dan 38 gra­den C).
⦁ Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
⦁ Bent u in thuisisolatie?

Omdat hand­hy­gi­ë­ne bij deze virus­uit­braak een belang­rijk bron van besmet­ting blijkt te zijn, zul­len wij u bij betre­den van de prak­tijk vra­gen uw han­den te des­in­fec­te­ren met han­d­al­co­hol. We ver­zoe­ken u daar­na uw gezicht en zaken zoals mobie­le tele­foons niet meer aan te raken.

In de wacht­ruim­te en bij het maken van afspra­ken pro­be­ren we met elkaar zo goed moge­lijk de 1,5 meter afstand te bewaren.

Nog wat extra aanwijzingen:
⦁ Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraak­tijd bij ons binnen.
⦁ Volg de aan­wij­zin­gen van ons per­so­neel op.
⦁ Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt nood­za­ke­lijk mag maxi­maal 1 ouder of bege­lei­der meekomen.
⦁ Ver­laat na uw behan­de­ling zo spoe­dig moge­lijk de praktijk.
⦁ Wij zul­len u ont­van­gen met een glim­lach, maar u de hand niet schudden.
⦁ In de behan­del­ka­mer hou­den we ons aan de NVvP Richt­lijn Hygi­ë­ne en Infec­tie­pre­ven­tie en heb­ben we aan­vul­len­de hygi­ë­ne­maat­re­ge­len genomen.