Medisch con­tact­be­roep mag open blijven

Met ingang van 19 decem­ber 2021 kun­nen alleen (para)medische con­tact­be­roe­pen hun werk voortzetten.

  • Er geldt een mond­kap­jes­plicht in de praktijk.
  • Gezien de hui­di­ge situ­a­tie omtrent het coro­na­vi­rus, pro­be­ren wij het fysie­ke con­tact tot zo min moge­lijk te beperken.
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt nood­za­ke­lijk mag maxi­maal 1 ouder of begeleider
    meekomen.
  • Heeft u een of meer­de­re van de vol­gen­de klach­ten: ver­koud­heid, nie­zen, hoes­ten, keelpijn
    en/of koorts? Dan ver­zoe­ken wij u om uw afspraak kos­te­loos te verzetten.