Afslui­ting Breu­kel­s­plein 6 feb t/m 14 feb 2024

In ver­band met het Duck­Out fes­ti­val is het Breu­kel­s­plein niet beschik­baar voor par­ke­ren van 6 t/m 14 febru­a­ri 2024. Er zijn: 2 inva­li­de­par­keer­plaat­sen beschik­baar voor de prak­tijk 10 regu­lie­re plaat­sen voor de Fysi­o­the­ra­pie en Podo­the­ra­pie cli­ën­ten. U krijgt een afspraak­be­ves­ti­ging via de mail. Hier­mee kunt u (indien nodig) aan­to­nen dat u een afspraak bij ons heeft. Duck­Out zorgt…

Lees meer

Konings­dag, Hemel­vaart en Pinxteren

De prak­tijk is geslo­ten op de vol­gen­de dagen: Konings­dag, 27 april 2023, de hele dag. Hemel­vaart, van don­der­dag 18 mei 2023 tot en met zon­dag 21 mei 2023. 2e Pink­ster­dag, maan­dag 29 mei 2023, de hele dag.

Lees meer

Son­ja afgestudeerd

Na een post bache­lor stu­die van 2 jaar aan de Fon­tys hoge school in Eind­ho­ven is Son­ja geslaagd en mag zich nu Dia­be­te­spo­do­the­ra­peut noe­men.  Het was een pit­ti­ge peri­o­de met ver­schil­len­de uit­da­gin­gen, maar het har­de wer­ken is beloond.

Lees meer

Zwan­ger­schaps­ver­lof Lizet

Per 21 okto­ber 2022 is Lizet met zwan­ger­schaps­ver­lof gegaan. Wij wen­sen Lizet een hele fij­ne ver­lof­pe­ri­o­de toe. 

Lees meer

Hemelvaartweekend/Pinksteren

Wij genie­ten van een lang week­end. As vrij­dag 27 mei 2022 is de prak­tijk geslo­ten. Op 2e pink­ster­dag (6 juni 2022) is de prak­tijk gesloten. 

Lees meer

Afwij­ken­de ope­nings­tij­den tij­dens de carnavalsvakantie

Ope­nings­tij­den maan­dag       geslo­ten Dins­dag         geslo­ten Woens­dag     Han­ne­ke aan­we­zig op het Breu­kel­s­plein Don­der­dag    Lizet aan­we­zig op het Breu­kel­s­plein Vrij­dag           gesloten 

Lees meer

Medisch con­tact­be­roep mag open blijven

Met ingang van 19 decem­ber 2021 kun­nen alleen (para)medische con­tact­be­roe­pen hun werk voort­zet­ten. Er geldt een mond­kap­jes­plicht in de prak­tijk. Gezien de hui­di­ge situ­a­tie omtrent het coro­na­vi­rus, pro­be­ren wij het fysie­ke con­tact tot zo min moge­lijk te beper­ken. Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt nood­za­ke­lijk mag maxi­maal 1 ouder of bege­lei­der mee­ko­men. Heeft u…

Lees meer

Ope­nings­tij­den tij­dens de feestdagen

Tus­sen kerst en oud en nieuw is de prak­tijk beperkt geo­pend. Op vrij­dag 24 decem­ber, maan­dag 27 decem­ber en vrij­dag 31 decem­ber zijn we geslo­ten.   Son­ja, Ingrid, Han­ne­ke en Lizet.

Lees meer

Goed nieuws!

Ingrid heeft heel goed nieuws zij is name­lijk zwan­ger.   Dit houdt in dat ze een tijd­je afwe­zig zal zijn. Haar ver­lof start begin decem­ber 2021 en ze zal rond mei 2022 weer terug zijn. Omdat het voor ons heel moei­lijk is om ver­van­ging te vin­den, zul­len wij de behan­del­da­gen zelf opvan­gen. Waar­schijn­lijk zul­len de wachttijden…

Lees meer