Hemelvaartweekend/Pinksteren

Wij genie­ten van een lang week­end. As vrij­dag 27 mei 2022 is de prak­tijk geslo­ten. Op 2e pink­ster­dag (6 juni 2022) is de prak­tijk gesloten. 

Lees meer

Afwij­ken­de ope­nings­tij­den tij­dens de carnavalsvakantie

Ope­nings­tij­den maan­dag       geslo­ten Dins­dag         geslo­ten Woens­dag     Han­ne­ke aan­we­zig op het Breu­kel­s­plein Don­der­dag    Lizet aan­we­zig op het Breu­kel­s­plein Vrij­dag           gesloten 

Lees meer

Medisch con­tact­be­roep mag open blijven

Met ingang van 19 decem­ber 2021 kun­nen alleen (para)medische con­tact­be­roe­pen hun werk voort­zet­ten. Er geldt een mond­kap­jes­plicht in de prak­tijk. Gezien de hui­di­ge situ­a­tie omtrent het coro­na­vi­rus, pro­be­ren wij het fysie­ke con­tact tot zo min moge­lijk te beper­ken. Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt nood­za­ke­lijk mag maxi­maal 1 ouder of bege­lei­der mee­ko­men. Heeft u…

Lees meer

Ope­nings­tij­den tij­dens de feestdagen

Tus­sen kerst en oud en nieuw is de prak­tijk beperkt geo­pend. Op vrij­dag 24 decem­ber, maan­dag 27 decem­ber en vrij­dag 31 decem­ber zijn we geslo­ten.   Son­ja, Ingrid, Han­ne­ke en Lizet.

Lees meer

Goed nieuws!

Ingrid heeft heel goed nieuws zij is name­lijk zwan­ger.   Dit houdt in dat ze een tijd­je afwe­zig zal zijn. Haar ver­lof start begin decem­ber 2021 en ze zal rond mei 2022 weer terug zijn. Omdat het voor ons heel moei­lijk is om ver­van­ging te vin­den, zul­len wij de behan­del­da­gen zelf opvan­gen. Waar­schijn­lijk zul­len de wachttijden…

Lees meer

Ver­goe­din­gen podo­the­ra­pie in 2021

Via dit over­zicht kunt u kij­ken of er voor u iets ver­an­derd wat betreft de ver­goe­din­gen. Ook kan dit over­zicht u hel­pen met het kie­zen voor de juis­te zorg­ver­ze­ke­raar voor u. Ver­goe­din­gen 2021 

Lees meer

Gebruik mond­neus­mas­ker in de praktijk

Wij vol­gen het beleid van de over­heid en RIVM. Alle the­ra­peu­ten dra­gen een mond­neus­mas­ker en we vra­gen u drin­gend ook een mond­neus­mas­ker te dra­gen bij bin­nen­komst van de prak­tijk en tij­dens uw behan­de­ling. Wij zijn open voor regu­lie­re podo­the­ra­peu­ti­sche zorg. Het beleid dat we vol­gen is dat we alleen men­sen in de prak­tijk toe­la­ten waar­van we…

Lees meer

Vakan­tie planning

Tij­dens de vakan­tie zijn de ope­nings­tij­den en tele­fo­ni­sche bereik­baar­heid wat aan­ge­past: Van 14 juli tot 24 juli 2020 is de secre­ta­res­se tot 12 uur aan­we­zig, daar­na kunt u de voi­ce­mail inspre­ken en bel­len wij u terug. Op maan­dag 13 juli 2020 is de prak­tijk geslo­ten. Wij wen­sen ieder­een in deze bij­zon­de­re tijd toch een hele fijne…

Lees meer

Prak­tijk weer geopend

We mogen onze regu­lie­re zorg weer gaan leve­ren. Het opscha­len van de regu­lie­re zorg zal lang­zaam­aan plaats­vin­den. Dit gebeurt ech­ter wel onder stren­ge vei­lig­heids­maat­re­ge­len om de cli­ën­ten en de podo­the­ra­peut goed te bescher­men tegen het coro­na virus. Voor het maken van een afspraak kunt u ons weer bel­len of mailen. 

Lees meer

Voe­ten­check voor diabetespatiënten

Omdat u dia­be­tes mel­li­tus heeft en u een risi­co loopt op het ont­staan van slecht gene­zen­de won­den aan de voe­ten, bezoekt u (regel­ma­tig) onze prak­tijk en moge­lijk ook de pedi­cu­re. Samen dra­gen we er zorg voor dat er geen com­pli­ca­ties aan de voe­ten ont­staan. Momen­teel pro­be­ren we in Neder­land om met elkaar de ver­sprei­ding van…

Lees meer