Aan een bezoek aan de podo­the­ra­peut zijn kos­ten verbonden.

Deze kos­ten mag u na uw bezoek á con­tant of door mid­del van pin­be­ta­ling vol­doen. Bij even­tu­e­le beta­ling via over­schrij­ving (dit altijd in over­leg met uw behan­deld the­ra­peut) is het beta­lings­ter­mijn 14 dagen.
U krijgt een ori­gi­ne­le fac­tuur mee, wel­ke u in kunt die­nen bij uw zorgverzekering.

Indien u bij ver­hin­de­ring ten­min­ste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gere­ser­veer­de tijd niet in reke­ning gebracht. Daar­na zijn wij genood­zaakt om de gere­ser­veer­de tijd in reke­ning te brengen.

Wan­neer u akkoord gaat met de voor­ge­stel­de the­ra­pie is uw toe­stem­ming gel­dend. U kunt uw bestel­de hulp­mid­de­len tot 48 uur na bestel­ling kos­ten­loos annu­le­ren. U dient ech­ter wel het onderzoek/consult te betalen.

De aan­ge­me­ten zolen en ort­he­ses zijn hulp­mid­de­len met als doel uw klach­ten op te hef­fen of te doen ver­min­de­ren. Ondanks het zorg­vul­di­ge onder­zoek en het gestel­de han­del­plan kun­nen we geen garan­tie geven op het ver­min­de­ren van uw klachten.