Waar­voor zijn uw podo­the­ra­peu­ti­sche zolen?

De podo­the­ra­peu­ti­sche zolen zijn spe­ci­fiek voor u op maat gemaakt op basis van het onder­zoek door de podo­the­ra­peut en
heb­ben als doel de pijn­klach­ten van het bewe­gings­ap­pa­raat (voe­ten, benen, rug etc.) te ver­min­de­ren of te voorkomen.

Het doel van de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen kunnen/kan zijn:

 • opti­ma­li­se­ren drukverdeling
 • pijn­ver­min­de­ring van het bewegingsapparaat
 • pre­ven­tief

De sta­tiek en dyna­miek van het bewe­gings­ap­pa­raat wordt door mid­del van de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen ver­be­terd. Dit door de afwij­ken­de voet­stand , voet­func­tie en/of druk­ver­de­ling te cor­ri­ge­ren en te optimaliseren.

Hoe gebruikt u de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen?

Hoe in schoe­nen te plaatsen?

 • In een schoen met een vlak binnenwerk
 • Bij voor­keur een schoen met een uit­neem­baar voet­bed, zodat bij het dra­gen van de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen
  de ruim­te in de schoe­nen blijft bestaan.
 • Maxi­ma­le hak­hoog­te van 4 centimeter.

Let op! dat u de rech­ter­zool in rech­ter­schoen draagt, en de lin­ker­zool in de linkerschoen!

Let op! als de op maat gemaak­te inleg­zo­len in vei­lig­heids­schoe­nen wor­den gedra­gen, ver­valt het afge­ge­ven CE-cer­ti­fi­caat op de schoen ver­valt en u draagt strikt geno­men geen vei­lig­heids­schoe­nen meer. Ten­zij er spe­ci­a­le CE-zolen zijn gemaakt, waar­bij de com­bi­na­tie van CE-zolen en vei­lig­heids­schoe­nen het CE-cer­ti­fi­caat niet vervalt.

Opbou­wen van dra­gen van de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen.

Het dra­gen dient opge­bouwd te wor­den. Het inloop­sche­ma kan per per­soon vari­ë­ren. Het inloop­sche­ma hier­on­der weergegeven
is een richt­lijn. Advies om de zolen uit­ein­de­lijk gemid­deld 6 tot 8 uur per dag te dra­gen 5 tot 7 dagen per week.
Spor­ten op de zolen mag als uw podo­the­ra­peut heeft aan­ge­ge­ven dat u deze hier­voor kunt gebrui­ken. Loop de zolen altijd eerst
in om ze ver­vol­gens met sport te gaan gebruiken.

Inloop­sche­ma Kin­de­ren en Vol­was­se­nen                           Men­sen met Dia­be­tes Mellitus
Dag 1                1 uur                                                                 2 keer 30 minuten
Dag 2                2 uur                                                                 2 keer 30 minuten
Dag 3                4 uur                                                                 2 keer 1 uur
Dag 4                6 uur                                                                 3 keer 1 uur
Dag 5                8 uur                                                                 3 keer 2 uur
Dag 6                hele dag                                                           2 keer 3 uur
Dag 7                                                                                           2 keer 4 uur
Dag 8                                                                                          Bij geen pro­ble­men lan­ger en opbou­wen tot 8uur ach­ter elkaar

Belang­rijk!
Con­tro­leer regel­ma­tig de voe­ten op druk­plek­ken! Wan­neer u deze opmerkt neem dan direct con­tact op met uw
podotherapeut!

Belang­rijk!

Bij toe­ne­men­de klach­ten bij het dra­gen van de zolen of ont­staan van nieu­we klach­ten, bui­ten de bekende
spier­pijn­klach­ten om, neem direct con­tact op met onze prak­tijk: 0411–641044.

Wel­ke bij­wer­kin­gen kunt u krijgen?

 • Met eni­ge regelmaat
  Spier­pijn tij­dens inloopschema
 • Zel­den (mocht dit van toe­pas­sing zijn, direct melden)
  Blaar­vor­ming of druk­plek­ken (met name bij inten­sief gebruik zoals sport)
  Zweetvoeten
 • Zeer zel­den (mocht dit van toe­pas­sing zijn, direct melden)
  Hoofdpijn
  Duizeligheid
  Ont­staan van wonden
  Aller­gi­sche reac­ties van de huid (door het gebruik­te mate­ri­aal in de zolen).

Mel­den van bij­wer­kin­gen aan Podo­the­ra­pie Son­ja Geij­sen via tele­foon­num­mer: 0411–641044 of per mail
info@podotherapieboxtel.nl

Hoe lang kunt u de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen gebruiken?

Wan­neer u voor het eerst podo­the­ra­peu­ti­sche zolen draagt:
Con­tro­le bij uw podo­the­ra­peut na zes weken te heb­ben gelo­pen op de zolen.

Na her­zie­ning zolen:
Con­tro­le bij uw podo­the­ra­peut na zes weken te heb­ben gelo­pen op uw zolen, ten­zij de podo­the­ra­peut anders met u
heeft afgesproken.

 • Bij bescha­di­ging en/of slij­ta­ge moet u de zolen tij­dig laten controleren/repareren om reci­dief van klach­ten te voorkomen.
 • Advies elk jaar of maxi­maal om de twee jaar de zolen te laten con­tro­le­ren op juist­heid van correctie.
 • Bij inten­sief, dage­lijks gebruik van onge­veer 6 uur per dag is het advies elk jaar!
 • Kin­de­ren in de groei krij­gen het advies elk half jaar de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen te laten controleren.
  Of indien nodig eer­der bij een gro­te­re maat schoenen.

Wat moet u nog meer weten

 • Geen beschre­ven nade­li­ge effec­ten bij zwangerschap.
 • U kunt de zolen niet wassen.
 • De zolen zijn spe­ci­fiek voor u op maat gemaakt en kun­nen niet door iemand anders gedra­gen worden.

Hoe bewaart u de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen

 • Haal elke avond uw podo­the­ra­peu­ti­sche zolen uit het schoeisel.
 • Droog de podo­the­ra­peu­ti­sche zolen nooit op de verwarming.
 • Wan­neer u niet wilt dat uw zolen vies wor­den, kunt u gebruik maken van een voetsokje.
  Deze trekt u over de zolen heen, zodat deze min­der kans heb­ben om nat of vies te worden.

Con­tact

Heeft u ondanks deze infor­ma­tie nog vra­gen of wilt u een afspraak maken, neem dan con­tact op met ons. Wij zijn van maan­dag t/m vrij­dag van 08.00 uur tot 17.00 uur tele­fo­nisch te berei­ken op 0411–641044.