Pri­va­cy­be­leid

De Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (AVG) is de nieu­we wet ter bescher­ming van pri­va­cy en per­soons­ge­ge­vens. Op grond van deze wet heeft een orga­ni­sa­tie die met per­soons­ge­ge­vens werkt bepaal­de plich­ten en heeft dege­ne van wie de gege­vens zijn bepaal­de rech­ten. Naast deze alge­me­ne wet gel­den spe­ci­fie­ke regels voor de pri­va­cy in de gezond­heids­zorg. Deze regels staan onder ande­re ver­meld in de Wet genees­kun­di­ge behan­de­lings­over­een­komst (WGBO). Dit pri­va­cy­re­gle­ment is bedoeld om u te infor­me­ren over uw rech­ten en onze plich­ten die gel­den op grond van de AVG en de WGBO.

Klik hier voor ons Privacybeleid

Klik hier voor onze Privacyverklaring

Klik hier voor aan­vraag­for­mu­lier inza­ge, afschrift, cor­rec­tie of ver­nie­ti­ging Para­me­di­sche gegevens