Val­pre­ven­tie

 

Valon­ge­val­len vor­men een ern­stig en toe­ne­mend pro­bleem bij oude­ren. Gemid­deld elke vijf minu­ten komt een oude­re op de eer­ste­hulp­af­de­ling na een valon­ge­val. De fysie­ke, soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke gevol­gen hier­van zijn groot.

In de Val­pre­ven­tie­week, van 27 sep­tem­ber tot en met 3 okto­ber, besteedt Vei­lig­heid­NL samen met lan­de­lij­ke part­ners (waar­on­der KBO/PCOB, Buurt­zorgNL en KNMP) en loka­le (zorg)professionals door het hele land aan­dacht aan bewust­wor­ding en ken­nis­ver­sprei­ding over valpreventie.

Hier­on­der kunt u meer infor­ma­tie vin­den over val­pre­ven­tie, en voor­al waar u zelf op kunt letten