Val­pre­ven­tie

 

Valon­ge­val­len vor­men een ern­stig en toe­ne­mend pro­bleem bij oude­ren. Gemid­deld elke vijf minu­ten komt een oude­re op de eer­ste­hulp­af­de­ling na een valon­ge­val. De fysie­ke, soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke gevol­gen hier­van zijn groot.

Val­pre­ven­tie ver­wijst naar maat­re­ge­len die wor­den geno­men om het risi­co op val­len te ver­min­de­ren, met name bij oude­ren. Val­par­tij­en kun­nen lei­den tot ern­sti­ge ver­won­din­gen, voor­al bij oude­ren, dus het is belang­rijk om stap­pen te nemen om deze te voorkomen.

Enke­le stra­te­gie­ën voor val­pre­ven­tie zijn:

  • Blijf actief en doe regel­ma­tig aan lichaams­be­we­ging om de spie­ren te ver­ster­ken en de balans te verbeteren.
  • Zorg voor een goed ver­lich­te omgeving.
  • Gebruik een ste­vi­ge leu­ning of hand­greep bij het trap­lo­pen en zorg dat de trap vrij is van obstakels.
  • Draag goe­de schoe­nen met een ste­vi­ge grip en ver­mijd glad­de oppervlakken.
  • Ver­mijd het gebruik van medi­cij­nen die dui­ze­lig­heid of sla­pe­rig­heid kun­nen ver­oor­za­ken, ten­zij voor­ge­schre­ven door een arts.
  • Maak gebruik van hulp­mid­de­len zoals wan­del­stok­ken of rol­la­tors om de mobi­li­teit te ver­be­te­ren en het risi­co op val­len te verminderen.

Het is belang­rijk om regel­ma­tig de gezond­heids­toe­stand en medi­ca­tie van oude­ren te con­tro­le­ren en om hun leef­om­ge­ving vei­lig te hou­den. Door deze maat­re­ge­len te nemen, kun­nen val­par­tij­en wor­den voor­ko­men en de vei­lig­heid en gezond­heid van oude­ren wor­den bevorderd.

Hier­on­der kunt u meer infor­ma­tie vin­den over val­pre­ven­tie, en voor­al waar u zelf op kunt letten