Aan­mel­den

Vul dit for­mu­lier in voor uw eer­ste aanmelding.

Wat neemt u mee bij de eer­ste afspraak?

 • Een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs ( Pas­poort, ID-kaart, rijbewijs)
 • Schoe­nen die u veel draagt, dage­lijk­se schoe­nen, werkschoenen
 • Sport­schoe­nen, indien van toepassing
 • indien van toe­pas­sing de ver­wijs­brief van de huis­arts of specialist

U krijgt van ons zo snel moge­lijk bericht.

CORO­NA MAATREGELEN:

Wij zijn open voor regu­lie­re podo­the­ra­peu­ti­sche zorg. Het beleid dat we vol­gen is dat we alleen men­sen in de prak­tijk toe­la­ten waar­van we met vrij gro­te zeker­heid weten dat ze gezond zijn.

Als u daar­om op één van de vol­gen­de vra­gen “ja” ant­woordt, dan ver­zoe­ken wij u om uw afspraak voor­lo­pig uit te stellen.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u gene­zen van coro­na kor­ter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meer­de­re van de vol­gen­de symptomen:
  ver­koud­heid, nie­zen, hoes­ten, keel­pijn, benauwd­heid, koorts? (> 38 gra­den C).
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?

Omdat hand­hy­gi­ë­ne bij deze virus­uit­braak een belang­rijk bron van besmet­ting blijkt te zijn, zul­len wij u bij betre­den van de prak­tijk vra­gen uw han­den te des­in­fec­te­ren met han­d­al­co­hol. We ver­zoe­ken u daar­na uw gezicht en zaken zoals mobie­le tele­foons niet meer aan te raken.

In de wacht­ruim­te en bij het maken van afspra­ken pro­be­ren we met elkaar zo goed moge­lijk de 1,5 meter afstand te bewaren.

Aan­mel­den
Bezig met versturen