Gebruiks­aan­wij­zing voor het dra­gen van een orthese

Waar­voor is uw podo­the­ra­peu­ti­sche orthese?

De podo­the­ra­peu­ti­sche ort­he­se is spe­ci­fiek voor u op maat gemaakt op basis van het onder­zoek door de podo­the­ra­peut en heeft
als doel de pijn­klach­ten van het bewe­gings­ap­pa­raat (voe­ten, tenen) te ver­min­de­ren of te voorkomen.

Het doel van de podo­the­ra­peu­ti­sche ort­he­se kan zijn:

• Opti­ma­li­se­ren van de drukverdeling
• Pijn ver­min­de­ring van het bewegingsapparaat
• Een pre­ven­tie­ve functie
• Stand cor­ri­ge­ren­de functie

De sta­tiek en dyna­miek van de voet of tenen wordt door mid­del van de podo­the­ra­peu­ti­sche ort­he­se ver­be­terd. Dit door de
afwij­ken­de teen­stand, voet­func­tie en/of fou­tie­ve druk­ver­de­ling te cor­ri­ge­ren, com­pen­se­ren en te optimaliseren.

Hoe gebruikt u de podo­the­ra­peu­ti­sche orthese?

In een schoen met vol­doen­de ruim­te bij de tenen, bij voor­keur met dich­te schoenen.
• De ort­he­se indien moge­lijk met twee han­den aan­bren­gen en ver­wij­de­ren. (Nooit trek­ken aan een lip!)

Let op!! Dat de ort­he­se aan de juis­te voet gedra­gen wordt en tus­sen de juis­te tenen.

Opbou­wen van dra­gen van de podo­the­ra­peu­ti­sche orthese.

Het dra­gen dient opge­bouwd te wor­den. Het inloop­sche­ma kan per per­soon vari­ë­ren. Het inloop­sche­ma hier­on­der weergegeven
is een richt­lijn. De doel­stel­ling is om de ort­he­se uit­ein­de­lijk gemid­deld 6 tot 8 uur per dag te dra­gen 5 tot 7 dagen per week.
Spor­ten met de ort­he­se mag als uw podo­the­ra­peut heeft aan­ge­ge­ven dat u deze hier­voor kunt gebrui­ken. Wen eerst in het
dage­lijks leven aan de ort­he­se voor­dat u deze tij­dens het spor­ten gaat gebruiken.

Inloop­sche­ma Kin­de­ren en Vol­was­se­nen               men­sen met Dia­be­tes Mellitus:
Dag 1                1 uur                                                     2 keer 30 minuten
Dag 2                2 uur                                                     2 keer 30 minuten
Dag 3                4 uur                                                     2 keer 1 uur
Dag 4                6 uur                                                     3 keer 1 uur
Dag 5                8 uur                                                     3 keer 2 uur
Dag 6                Hele dag                                               2 keer 3 uur
Dag 7                                                                               2 keer 4 uur
Dag 8                                                                              Bij geen pro­ble­men lan­ger en opbou­wen tot 8 uur ach­ter elkaar

Belang­rijk.

Con­tro­leer regel­ma­tig de voe­ten op druk­plek­ken! Wan­neer u deze opmerkt neem dan direct con­tact op met uw
podo­the­ra­peut. Bij toe­ne­men­de klach­ten bij het dra­gen van de ort­he­se of ont­staan van nieu­we klach­ten, buiten
de beken­de spier­pijn­klach­ten om, dient u de ort­he­se niet meer te dra­gen en neem direct con­tact op met ons
Tel: 0411–641044.

Wel­ke bij­wer­kin­gen kunt u krijgen?

Met eni­ge regelmaat
• Spier­pijn tij­dens inloopschema
• Trans­pi­ra­tie tus­sen de tenen
Zel­den (mocht dit van toe­pas­sing zijn, direct melden.)
• Blaar­vor­ming of druk­plek­ken (met name bij inten­sief gebruik zoals sport)
Zeer zel­den (mocht dit van toe­pas­sing zijn, direct melden.)
• Ont­staan van wondjes
• Aller­gi­sche reac­ties van de huid (door het gebruik­te mate­ri­aal in de orthese).

Mel­den van bij­wer­kin­gen aan Prak­tijk podo­the­ra­pie Son­ja Geij­sen via tele­foon­num­mer: 0411–641044 of per mail
info@Podotherapieboxtel.nl

Hoe lang kunt u de podo­the­ra­peu­ti­sche ort­he­se gebruiken?

Wan­neer u voor het eerst podo­the­ra­peu­ti­sche ort­he­se draagt:
• Con­tro­le bij uw podo­the­ra­peut na zes weken te heb­ben gelo­pen op de ort­he­se. Ten­zij de podo­the­ra­peut anders met u
heeft afgesproken.
Na her­zie­ning orthese:
• Con­tro­le bij uw podo­the­ra­peut na zes weken te heb­ben gelo­pen met uw ort­he­se, ten­zij de podo­the­ra­peut anders met u
heeft afgesproken.
• Bij bescha­di­ging en/of slij­ta­ge moet u de ort­he­se tij­dig laten controleren/repareren om reci­dief van klach­ten en
onher­stel­ba­re scha­de te voorkomen.
• Advies elk jaar de ort­he­se te laten con­tro­le­ren op juist­heid van correctie/ preventie/compensatie
• Kin­de­ren in de groei het advies elk half jaar de podo­the­ra­peu­ti­sche ort­he­se te laten controleren.

Wat moet u nog meer weten

• Geen beschre­ven nade­li­ge effec­ten bij zwangerschap.
• U kunt de ort­he­se d.m.v. een hand­was was­sen, niet in de machi­ne en niet te heet.
• De ort­he­se is spe­ci­fiek voor u op maat gemaakt en kan niet door iemand anders gedra­gen worden.

Hoe bewaart u de podo­the­ra­peu­ti­sche orthese

• Ver­wij­der elke avond uw podo­the­ra­peu­ti­sche ort­he­se van uw voet.
• Bewaar de ort­he­se ’s nachts in een bak­je waar­in een laag­je talk­poe­der zit. Schud het pot­je zodat een laag­je talk­poe­der op de
ort­he­se komt. Het talk­poe­der komt zowel het draag­com­fort (trans­pi­ra­tie) aan de tenen, als de levens­duur van de ort­he­se ten
goede.
• De ort­he­se nooit op een kachel of ande­re hit­te­bron leggen.
• Uw huis­dier kan de ort­he­se erg lek­ker vin­den, pas hier­mee op.

Con­tact

Heeft u ondanks deze infor­ma­tie nog vra­gen of wilt u een afspraak maken, neem dan con­tact op met ons. Wij zijn van maandag
t/m vrij­dag van 08.00 uur tot 17.00 uur tele­fo­nisch te berei­ken op 0411–641044 of u kunt zich aan­mel­den via deze link